Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Skupna občinska uprava občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje: Dejavnosti bodo razširjene

Občinski svetniki so v prvi obravnavi sprejeli predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, ki med drugim predvideva dodatno širitev dejavnosti, kar omogoča racionalizacijo stroškov delovanja občinske uprave in večje povezovanje stroke. Delovanje organa skupne občinske uprave treh občin ima za Občino Lendava, kakor tudi za drugi dve občini, to je občino Dobrovnik in občino Kobilje predvsem pozitivne finančne posledice na proračun.
Občine Lendava, Dobrovnik in Kobilje so leta 2009 ustanovile organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, konec leta 2011 pa so zaradi razširitve dejavnosti tega organa in zaradi na novo urejenih razmerij med občinami ustanoviteljicami, kakor tudi zaradi nekaterih sprememb v poslovanju tega organa sprejele novi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje (Uradni list RS, št. 108/11). Z navedenim odlokom so občine ustanoviteljice določile skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva, urejanja prostora ter zagotavljanja in izvajanja javnih služb.

Odlok je bil zaradi razširitve dejavnosti na 9. seji občinskega sveta dne 20.11.2019 spremenjen, s čimer se je v skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin vzpostavila podlaga za višje sofinanciranje iz državnega proračuna, kar dodatno znižuje stroške občin ustanoviteljic iz naslova delovnih razmerij in materialnih stroškov za opravljanje nalog, za katere so občine zadolžene.

Ker pa je ob pregledu besedila sedaj veljavnega odloka bilo ugotovljeno, da je predvsem v delu vodenja tega organa, organizacije dela in tudi v delu konkretizacije del in nalog organa po posameznih področjih potrebna sprememba odloka, so se občine ustanoviteljice zaradi boljše preglednosti določil odloka odločile za sprejem novega odloka, ki bo razen uskladitve s področno zakonodajo modificiral tudi posamezne dosedanje zapise besedila.

Občine ustanoviteljice so se tudi odločile, da bodo k dosedanjim nalogam skupne uprave dodale še preostali dve nalogi, ki jih določa 26. člen Zakona o financiranju občin in se lahko sofinancirajo iz državnega proračuna, in sicer občinsko pravobranilstvo ter notranjo revizijo. Za širitev dejavnosti so se občine soustanoviteljice odločile zaradi sprememb Zakona o financiranju občin, na podlagi katerega bodo deležne tudi višjega sofinanciranja iz državnega proračuna. Poglavitni cilji odloka so: racionalizacija stroškov, strokovnost in učinkovitost delovanja nalog na območju vseh treh občin, ureditev stanja v okolju in zadovoljstvo občanov.