Ostalo

Širitev gramoznice v Dobrovniku

Občina Dobrovnik pripravlja nov občinski prostorski načrt (OPN), s katerim bo v času svojega obstoja četrtič postavljala izhodišče za prostorsko urejanje tako v smislu možnosti pozidave kot infrastrukturne ureditve. Pod streho so ga želeli spraviti do konca leta, a se je nekoliko zavleklo. V slednjem so med drugim tudi pripravljena izhodišča za širjenje tamkajšnje gramoznice, kar spada pod občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in ga za območje gramoznice plača podjetje Nograd, potrdi pa tamkajšnji občinski svet.
Glede na to, da sta v občini tako Bukovniško jezero kot večja gramoznica, je treba izvesti za območje akumulacijskega jezera poplavno študijo, že prej pa je bila ta pridobljena tudi za gramoznico. V postopku priprave in sprejemanja plana OPPN za širitev gramoznice “DO 21,” pripravljavcu plana, Občini Dobrovnik, ne bo treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje in prav tako ne presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja. Širjenje gramoznice se ne bi dogajalo na območju Nature 2000 in njenega daljinskega vpliva, prav tako pa se na lokaciji ne nahaja naravna vrednota.

S širitvijo vpliva na ribje vrste ne bo

Ribolovni revir gramoznica Dobrovnik trenutno poseljuje 12 vrst rib, z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je zavarovan habitat ščuke. Tako so na Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst uvrščene 4 vrste rib, 2 vrsti sta uvrščeni v kategorijo prizadeta vrsta in 2 vrsti v kategorijo ranljiva vrsta. S pravilnikom je zavarovanih 9 lovnih vrst rib. Kot je moč prebrati v dokumentaciji, “načrtovana širitev gramoznice na predvidenem območju ob upoštevanih smernicah ne bo imela pomembnih negativnih vplivov a ribje vrste, ki tam živijo.”

Na samem območju je iz javnih geodetskih evidenc razvidno, da na območju ni urejena nobena gospodarska javna infrastruktura, saj se proizvodnja gramoza izvaja s pomočjo plovnih bagrov z dna jezera, za odvoz materiala pa se uporabljajo različna transportna sredstva. Kot so sporočili iz podjetja Nograd, se omenjena širitev vrši zaradi primanjkovanja surovin, s širitvijo pa bodo zagotovili zaloge za približno deset let. Dodatne širitve seveda še so možne, saj ima podjetje v lasti precej veliko parcelo ( neobdelano kmetijsko zemljišče), a so postopki za pridobitev takšne pravice dolgotrajni, vmes pa je prepletene ogromno birokracije.