SvežeIz občinskega sveta Občine Lendava

Se bo zgodil pomemben premik v pozitivno smer v odnosih med razvpito bioplinarno v Trimlinih in prebivalstvom občine?

Podjetje Egytec energy d.o.o. kot zakoniti lastnik in upravitelj razvpite bioplinarne (nekdanje Ecosove bioplinarne) je Občini Lendava posredoval vlogo za izdajo dovoljenja za izredni prevoz traktorjev in traktorskih cistern po občinskih cestah do mejnega prehoda Dolga vas, saj želijo vsebino fermentorjev izprazniti v najkrajšem možnem času in sicer z odvozom vsebine na Madžarsko. Občina bo ustanovila komisijo za pripravo potrebnih vprašanj in pogojev, med katerimi je tudi vključitev Občine v postopek za pripravo in izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Bioplinarno namreč želi novi lastnik očistiti in vnovič zagnati. Seje občinskega sveta se je udeležil tudi predstavnik podjetja Egytec energy d.o.o, Primož Sekolovnik.
Podjetje Egytec energy d.o.o. kot zakoniti lastnik in upravitelj razvpite bioplinarne v Trimlinih je Občini Lendava posredoval vlogo za izdajo dovoljenja izrednega prevoza za traktorje in traktorske cisterne po občinskih cestah do mejnega prehoda Dolga vas, kajti velik del njivskih površin primernih za gnojenje z digestatom se nahaja v neposredni bližini tega mejnega prehoda. Vlagatelj namreč navaja, da je na podlagi analiz Inšpektorata RS za okolje in prostor in lastnih analiz ugotovljeno, da se digestat bioplinarne uvršča v I. kategorijo in je tako primeren za gnojenje in dognojevanje kmetijskih površin. Zato je vlagatelj podal predlog, da lahko lokalni kmetje digestat bioplinarne brezplačno uporabljajo za dognojevanje svojih kmetijskih površin. Na podlagi navedenega občinska uprava meni, da bi se na ta način v veliki meri pripomoglo k zajezitvi smradu in bi lahko v najkrajšem možnem času očistili bioplinarno.

Dopis podjetja Egytec energy d.o.o. Občini Lendava z dne 22.2.2022

“Zaradi nekooperativnosti in malomarnega ravnanja prejšnjega lastnika navedene bioplinarne je slika sodelovanja lokalne skupnosti z zdajšnjim lastnikom na žalost popačena, kar pravna oseba Egytec energy d.o.o. zelo obžaluje. Namreč biopliarna Lendava je bila o prevzemu v zelo slabem stanju in skoraj popolnoma napolnjena z digestatom, pravna oseba Egytec energy d.o.o. se vse od prevzetja bioplinarne trudi odpraviti in sanirati vso škodo, ki je bila storjena v času prejšnjega upravljanja bioplinarne.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor kakor tudi Egytec energy d.o.o. sta opravila potrebne analize, ki jasno in nedvoumno uvrščajo digestat bioplinarne Lendava v 1.kategorijo in je tako primeren za gnojenje in dognojevanje kmetijskih površin. Glede na izredno visoke cene mineralnih gnojil pravna oseba predlaga, da lahko lokalni kmetje to brezplačno uporabljajo za dognojevanje svojih kmetijskih površin, ki nima izrazitega smradu. Obenem lastnik in upravitelj bioplinarne Lendava obvešča občinski svet, da je na voljo tudi dokumentacija iz katere je jasno razvidno, da je bil ves sporen material vrnjen pošiljatelju nazaj na Hrvaško.

Bioplinarna Lendava se trenutno nahaja v fazi praznjenja, saj se je le-ta podaljšala zaradi epidemije koronavirusa, opravljanja potrebnih analiz digestata, neugodnih vremenskih razmer in nenazadnje tudi zaradi nesoglasij s strani občine Lendava. Sprejemni bazen (hidroliza) bioplinarne Lendava se bo izpraznil v naslednjem tednu in se tako odstranil velik del vira smradu. Lastnik in upravitelj bioplinarne Lendava naproša občinski svet občine Lendava za izdajo dovoljenja izrednega prevoza za traktorje in traktorske cisterne po občinski cesti do mejnega prehoda Dolga vas, kajti velik del njivskih površin primernih za gnojenje z digestatom je v neposredni bližini tega mejnega prehoda. Na ta način bi naslovni organ storil velik potreben korak pri zajezitvi smradu in bi lahko v najkrajšem možnem času očistili bioplinarno.

Prav tako pravna oseba Egytec energy d.o.o. naproša naslovni organ občine Lendava za izdajo soglasja za povečanje kapacite odjema vode iz javnega vodovodnega omrežja, namreč dosedanji priključek DN25 (števec porabe vode) bi se moral zamenjati z DN40-60, s tem bi bilo omogočeno pravilno delovanje hidrantov, ki so priključeni na vodovodno omrežje bioplinarne. Okvirni datum načrtovanega začetka zagona proizvodnje se je posledično glede na navedeno zamaknil predvidoma na konec leta 2022, ko bo bioplinarna z anaerobno razgradnjo zelene organske mase proizvajala električno energijo ter tudi med 14-15 mW toplotne energije, ki bi bila na razpolago za uporabo vsem prebivalcem občine Lendava. Bioplinarna Lendava bo za svoje nemoteno delovanje zaprosila za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in bo tako lahko v prihodnosti konkretno pomagala z reševanjem občinskega komunalnega problema.

V sled navedenega si lastnik in upravitelj bioplinarne Lendave Egytec energy d.o.o. tudi v prihodnje iskreno želita nadaljevati konstruktivno sodelovanje, ki bo obojestransko in pričakuje izboljšanje odnosov z občino Lendava kakor tudi z lokalno skupnostjo in civilno iniciativo.”

Na minulem zasedanju občinskega sveta se je sicer vnela žgoča razprava, a ker predstavnik podjetja Egytec energy d.o.o., Primož Sekolovnik ni imel ustreznega notarsko overjenega pooblastila za zastopanje podjetja (notarsko overjenega iz razloga, ker je lastnik tujec), občinski svet Občine Lendava ni mogel sprejeti sklepa, ali podjetju izda dovoljenje za izredni prevoz za traktorje in traktorske cisterne, seveda pod pogojem hermetične zaprtosti. Zadeva zaenkrat visi v zraku, bo pa Občina Lendava ustanovila posebno komisijo, katere naloga bo razčistiti vsa vprašanja z lastnikom bioplinarne, pripraviti pogoje za prevoze in nadaljnje delovanje bioplinarne in podobno, pa tudi natančno določiti dneve in ure, kdaj se bodo fermentorji praznili. V nadaljevanju bo podjetje Egytec energy d.o.o. primorano pri pripravi vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za nadaljevanje obratovanja bioplinarne v postopek vključiti tudi Občino Lendava. Kot je še dejal Sekolovnik, se želi lastnik podjetja Mohamed Fekry El-Saidy že kmalu srečati z županom Občine Lendava, Janezom Magyarjem.

In kakšno je trenutno stanje v razvpiti bioplinarni?

“Bioplinarna je trenutno v stanju sanacije. Sanacija pomeni izvedbo nove električne napeljave ter izpraznitev zloglasnih fermentorjev. Ves digestat, ki se nahaja v fermentorjih, tega je za med 15.000 in 17.000 tonami, se bo zvozil na Madžarsko. Ravno zaradi tega smo vložili omenjeno prošnjo za dodelitev dovoljenja za izredni prevoz skozi mesto Lendava. V takratnem okoljevarstvenem dovoljenju je navedeno, da bioplinarna lahko predela letno 30.500 ton odpadkov. Ker je slovenska zakonodaja takšna, da dopušča določene pluse in minuse, noben takrat iz Ministrstva za okolje, ki je izdalo okoljevarstveno dovoljenje, ni hodil preverjat, ali bioplinarna sploh lahko sprejema te vrste odpadkov po teh klasifikacijskih številkah, ki so bile napisane v okoljevarstvenem dovoljenju. Zaradi tega smo imeli tudi težave z okoljsko inšpektorico. Noben takrat ni preveril, kako sploh lahko določene snovi gredo v fermentor.

Praznjenje bioplinarne bo potekalo tako, kot boste vi (občinski svetniki) rekli. Fermentorji 1, 3 in 5 ne vsebujejo metionina in ne vsebujejo micelija. Digestat iz teh fermentorjev ne smrdi. Ko se bodo ti fermentorji odprli, ne bo nič. Edini problem sta fermentorja številka 2 in 4, ki pa je že odprt. Slednja vsebujeta med 3.000 in 5.000 ton digestata. To lahko rešimo, če se tega lotimo resno, če imamo pokrito logistiko, če imamo pokrit sprejem na Madžarskem, … Čim hitreje lahko to uredimo tako, da vključimo traktorske cisterne. Do sedaj smo odpeljali okrog 12.000 – 13.000 ton materiala. Da bi se morali prebivalci Lendave zapirat v stanovanja zaradi smradu, ta bojazen je odveč. Material je v fermentorjih že okrog 5 let in določeni kemijski procesi so že stekli skoz. Ne trdim, da se ob odprtju fermentorjev ne bodo širile vonjave, niti vam tega ne morem garantirati, … Vse kar lahko zagotovim je, da se bo ob praznjenju fermentorjev dajala ‘cev na cev,’ in da se te snovi ne bodo črpale v skupno laguno in šele takrat v cisterne.

V inšpekcijskem zapisniku, ki je bil izdan leta 2018, pred propadom Ecos centra, je bilo zasledeno, da je v fermentorjih 21.000 ton snovi.  Številke so bile napačne. Bilo jih je za 35.000 ton. Tega ni nihče fizično preverjal. Problem biomase kot take, smo rešili s pogodbami s podjetjem iz Madžarske, ki se nahaja v bližini meje. To lahko zagotovi med 50.000 in 60.000  tonami biomase letno. Ob zagonu bioplinarne, bi bilo letno proizvedene okrog 120.000 MW/h toplote,” je na zasedanju občinskega sveta Občine Lendava povedal Primož Sekolovnik.

Primož Sekolovnik