Ostalo

RIS Rakičan: Spletni zagon projekta “Dream road”

V organizaciji Raziskovalno-izobraževalnega središča Dvorec Rakičan je v sredo, 2. decembra 2020, potekal spletni zagon projekta DREAM ROAD (Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development). V okviru spletnega dogodka smo predstavili projekt DREAM ROAD, ki temelji na vključevanju in opolnomočenju romske skupnosti z namenom izboljševanja funkcionalne, digitalne in informacijske pismenosti. Projekt, ki združuje 15 partnerjev iz desetih držav Podonavja in traja 30 mesecev, se osredotoča na preseganje družbene marginalizacije Romov in njihovega neenakovrednega dostopa do javnih storitev. S sodelovanjem vseh družbenih akterjev, vključevanjem in mobilizacijo romske skupnosti in širše družbe gradi temelje celostnim skupnostim.
Udeležence spletnega dogodka, ki je potekal preko spletne platforme Zoom, je uvodoma nagovoril dr. Robert Celec kot direktor javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, ki projekt usmerja kot vodilni partner, in izpostavil, da se je javni zavod minula leta kot izvajalec številnih nacionalnih programov in projektov uveljavil na področju romskih vprašanj. “Težko, če ne celo nemogoče, je izvajati programe, namenjene Romom, brez njihovega vključevanja na vseh ravneh – od priprave do izvedbe. V nasprotnem primeru smo deležni predvsem izrazitega nezaupanja in nezadovoljstva.” Projekt DREAM ROAD želi izpostaviti tudi pozitivne zgodbe o uspehu, z zbiranjem in izmenjavo dobrih praks znotraj partnerstva. Nadalje se posveča tudi vzpostavitvi računalniško opremljenih skupnostnih prostorov za pridobivanje znanj in podporo pri izobraževanju ter delo z občinami in lokalnimi skupnostmi.

O izzivih na področju vključevanja Romov na območju Podonavja je spregovoril Daniel Grebeldinger, predstavnik romunske organizacije Asociatia Nevo Parudimos. Ob preletu vključenosti romskih vprašanj v programe EU je izpostavil, da države članice premnogokrat, vse od prvih zahtev po uvedbi nacionalnih strategij s strani EU, romske programe izvajajo, da zadostijo zahtevam Unije in dosežejo želene kazalnike. “Civilna družba, romske skupnosti in institucije so velikokrat neuspešne ne zaradi pomanjkanja volje, temveč zaradi pomanjkanja usposobljenega osebja ali sredstev.” Ob trenutnem usklajevanju nacionalnih priporočil za pripravo strategije na ravni EU je opozoril, da je ključnega pomena, da se predstavniki civilne družbe in organizacij oglasijo s predlogi in pripombami. Ob tem je opozoril na hudo stisko romskih skupnosti med pandemijo COVID-19 ob prepovedi mobilnosti in uvedbi šolanja na daljavo.

Pridobivanje znanja oziroma izobraževanje romske skupnosti predstavlja temelj projekta DREAM ROAD. Področje izobraževanja je v sklopu dogodka osvetlil Deyan Kolev, predstavnik bolgarske ustanove Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance. Organizacijo so pred dvema desetletjema ustanovili romski študenti in še danes skrbi za izboljšanje razmer na področju šolstva – sodeluje s 300 šolami po državi, zaposluje 30 romskih mediatorjev, predvsem pa je zaslužna za to, da sta romska kultura in jezik del kurikuluma v državi z obsežno romsko populacijo.

Revščino je izpostavil kot osrednji izziv, s katerim se v času epidemije sooča romska skupnost. Epidemija je v revščino pahnila tudi tiste družine, ki so pred tem živele v sprejemljivih razmerah. Nadalje je profesor filozofije izpostavil, da se soočamo s krizo izobraževanja, glede na pomanjkanje ustreznih naprav in internetnih povezav v romskih naseljih. Socialno distanciranje in omejevanje gibanja pa ima izreden negativen vpliv na člane romske skupnosti, ki so živeli od sezonskega dela, to pa ni nujno vedno vezano na pogodbe.

Med dobrimi praksami smo v sklopu dogodka osvetlili tudi program socialne aktivacije za romske ženske “Zaupaj si – Patja andi tute.” Medtem ko trendi na ravni držav EU že več let nagibajo statistike višje izobraženosti v prid ženskam, so v romskih skupnostih držav Podonavja prav ženske tiste, ki jih najbolj bremeni omejen dostop do izobrazbe, tradicionalne vloge in skrb za mlajše člane družine, ob tem pa nezaposlenost in nezmožnost dostojnega preživetja. Program socialne aktivacije udeleženim članicam omogoča pridobivanje znanja in delovnih izkušenj, ob tem pa tudi varno okolje in neformalno druženje.