Ostalo

Reka Mura: Zaključujejo se dela za razširitev struge v Petanjcih

V sklopu projekta Natura Mura je projektni partner Direkcija RS za vode v oktobru pričel z izvedbo del na območju Petanjcev, dela pa so se v minulih dneh zaključila. Izvajalec del je v sklopu projekta razširil strugo reke Mure iz sklopa vodarskih aktivnosti projekta.
V sklopu projekta Natura Mura so v oktobru zaključili dela na območju Petanjcev. Tam so končali z ukrepom razširitev struge Petanjci iz sklopa vodarskih aktivnosti projekta. Območje aktivnosti se nahaja na levem bregu Mure v bližini naselja Petanjci. Na obstoječem območju velikosti okoli 70.000 m2, je bilo območje pretežno listnatega gozda in nižje zarasti. Pri delu so izvedli naslednje aktivnosti: V dolžini okrog 750 metrov so odstranili obstoječe obrežno zavarovanje in ga prestavili v zaledje, izvedli so posek obrežne zarasti in dreves na območju aktivnosti, obstoječo traso poti pa so prestavili vzdolž novega obrežnega zavarovanja in jo navezali na obstoječe poti.

Projekt Natura Mura

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Trenutno stanje poplavnega območja reke Mure je v slabem ohranitvenem stanju. Projekt naslavlja ključne grožnje, kot so regulirana rečna struga, klimatske spremembe, tujerodne invazivne rastline in bolezni, intenzifikacija rabe poplavnega prostora in opuščanje rabe ekstenzivnih travišč. Projekt Natura Mura združuje aktivnosti iz področja vodarstva, gozdarstva in interpretacije narave. Projektno območje izvedbe akcij je v celoti na Natura 2000 in Biosfernem območju Mura, katero je pod okriljem UNESCA.