Ostalo

Reka Mura: Zaključujejo se dela za razširitev struge in obnovo rokava v Dokležovju

V sklopu projekta Natura Mura je projektni partner Direkcija RS za vode v avgustu pričel z izvedbo del na območju Dokležovja, dela pa se počasi zaključujejo. Izvajalec del bo v sklopu projekta razširil strugo reke Mure ter izvedel obnovitev rokava Mure v Dokležovju.
Z obnovo rokava Mure se bo z nastajanjem novih habitatnih struktur izvedlo izboljšanje stanja ohranjenosti vrst bobra in vidre, z razširitvijo struge reke Mure na tem območju pa bo s pomočjo povečanja hidro-morfoloških procesov omogočeno lažje nastajanje rečnih sipin, zatokov, notranjih zavojev in tudi mivkastega peščenega dna struge vodotoka. “Vse to ugodno vpliva na ohranjanje stanja vrste kačji potočnik, čigar ličinke živijo v mirnejših delih vodotoka, zakopane v dno struge,” so zapisali.

V dolžini okrog 310 m je bilo odstranjeno obstoječe obrežno zavarovanje, s čimer bodo omogočeni erozijski procesi in razširjanje struge, v dolžini okrog 220 m so izkopali nov rokav, ki bo povezan z obstoječim rokavom, obstoječi rokav pa bo na celotnem odseku do izliva nazaj v Muro nekoliko poglobljen, tako da se ohranja konstanten padec nivelete v osi rokava. Obrežno zavarovanje bo prestavljeno na zunanjo brežino rokava, izvedeni pa so bili tudi poseki obrežne zarasti in dreves na območju aktivnosti in v pasu okrog 10 m na območju načrtovane razširitve.

Rokav Mure pri Dokležovju predstavlja enega daljših nekdanjih rokavov reke Mure, ki so danes odrezani od glavne struge, zato je ponovna povezava smiselna. Ukrep predstavlja nadgradnjo že izvedenih ukrepov na lokaciji v sklopu projekta LIFE Biomura.

Projekt Natura Mura

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Trenutno stanje poplavnega območja reke Mure je v slabem ohranitvenem stanju. Projekt naslavlja ključne grožnje, kot so regulirana rečna struga, klimatske spremembe, tujerodne invazivne rastline in bolezni, intenzifikacija rabe poplavnega prostora in opuščanje rabe ekstenzivnih travišč. Projekt Natura Mura združuje aktivnosti iz področja vodarstva, gozdarstva in interpretacije narave. Projektno območje izvedbe akcij je v celoti na Natura 2000 in Biosfernem območju Mura, katero je pod okriljem UNESCA.