Ostalo

Reka Mura: Tudi v Razkrižju se veselijo podpisa pomembne pogodbe za realizacijo dolgo pričakovanih visokovodnih nasipov

Po podpisu Sporazuma med Direkcijo RS za vode, 3. marca letos, je minuli ponedeljek v poročno-sejni sobi Občine Razkrižje bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije izvedbenega načrta in pridobitev soglasij za objekt: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju Občine Razkrižje. Pogodba je bila podpisana med Občino Razkrižje in podjetjem IS Projekt iz Ljubljane. Podpisu pogodbe je med drugimi prisostvoval tudi predstavnik Direkcije RS za vode – sektor območja Mure, Anton Kustec ter nekateri podizvajalci.
Cilj projekta je izgradnja visokovodnega nasipa, s katerim bo zagotovljeno prevajanje stoletnih visokih vod znotraj inundacijskega prostora reke Mure. Na območju porečja reke Mure je namreč v zadnjem obdobju opazno povečanje pogostosti poplav, katere povzročajo precejšnjo popravljivo in tudi žal v nekaterih primerih nepopravljivo škodo, tako na javni kot tudi zasebni lastnini. Potrebno je torej intenzivirati in izboljšati ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. S predvidenimi ukrepi se bo prispevalo k zaščiti človeških življenj in premoženja prebivalcev ter zmanjšanju škod v primeru poplav. Prav tako se bodo izboljšali pogoji za stabilno kmetijsko proizvodnjo, gospodarski in trajnostni turistični razvoj ter ohranila bogata biološka pestrost območja znotraj inundacijskega prostora.

V svojem uvodu je župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič poudaril pomen podpisa te pogodbe, ker prav v Občini Razkrižje visokovodne nasipe ob Muri najbolj potrebujejo, saj jih na določenih mestih sploh ni. “Ker so nasipi pretežno zgrajeni tako na levem, kot gorvodno na desnem bregu, to povzroča veliko visokovodno obremenjenost razkriškega območja, še zlasti zaradi sotočja Ščavnice in Mure. Zato bo z nasipom povezan tudi najbolj obremenjen ščavniški del nasipa, s tem pa poplavno zavarovan spodnji del Razkrižja in Veščice ter naš razkriški nastajajoči Športni center Zavirje, ki je edini v tej obmejni občini. S tem bodo odpadle številne težave v pridobivanju različnih dovoljenj, tudi pri gradnji nekaterih objektov na tem širšem območju,” je dejal.

Izvedbe tega projekta so se v Razkrižju lotili z veliko zagnanostjo in že po podpisu sporazuma z Direkcijo RS za vode aktivirali prebivalce, ki živijo na ogroženem območju in tudi ustanove, ki bodo v postopkih sodelovale, zlasti strokovne sodelavce UE Ljutomer, ki bodo sodelovali pri izdaji gradbenih dovoljenj. “Poudaril sem veliko odgovornost občine, ki v tem začetnem obdobju mora pokriti stroške izdelave projektne dokumentacije, katere vrednost znaša 252.198,40 EUR in pridobiti tudi vsa potrebna zemljišča. Rok za izvedbo vseh nalog, vključno s pridobitvijo vseh dovoljenj je do 30.6.2023 (velja za vse obmurske občine enako). V kolikor kateri od občin te naloge ne bi uspelo do roka uresničiti ne bo upravičena do vračila sredstev države in tudi investicija se v tem primeru ne bi izvajala,” je še dejal Ivanušič.

Vrednost celotne investicije, samo na območju Občine Razkrižje, je po podpisanem sporazumu z Direkcijo za vode, ocenjena na 3 milijone EUR. Sredstva pa so zagotovljena tudi iz evropskega proračuna, natančneje, iz Načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem območju Zeleni prehod, čisto in varno okolje – krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti. “Posebej me je veselilo, da so se glavna projektantka, podizvajalci in predstavnik Direkcije za vode, takoj po podpisu pogodbe odzvali mojemu povabilu in si neposredno na terenu ogledali najbolj izpostavljene poplavne točke in mesta ter se v grobem seznanili z možnostjo poteka nasipa,” je zaključil župan Stanko Ivanušič.