Ostalo

Reka Mura: Občina Črenšovci, Radenci, Tišina in Ljutomer skupaj podpisali sporazum za dograditev in višanje visokovodnih nasipov

Dvorec Jeruzalem je bil minuli torek prizorišče podpisa sporazuma o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov ob reki Muri. V imenu Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije Republike Slovenje za vode, je sporazum podpisal direktor Roman Kramer, v imenu Občine Črenšovci županja Vera Markoja, Občine Ljutomer županja mag. Olga Karba, Občine Radenci župan Roman Leljak in Občine Tišina župan Franc Horvat.
“Z veseljem ugotavljam, da smo na Jeruzalemu podpisali prve štiri sporazume iz projektov poplavne varnosti, načrta za okrevanje in odpornost. Gre za pomemben projekt, saj zajema skoraj 40 kilometrov nasipov, ob reki Muri, ki bodo ščitili mnoga naselja in prebivalcev. Predvsem je pomembno to, da delamo po principu sodelovanja med državo in občinami, saj gre za podpisane sporazume o skupnem izvajanju investicij. Vesel sem, da so po dve županji in župana pomurskih občin kot prvi v Sloveniji pristopili k temu in podpisali te sporazume. Ta skupna investicija, ki je vredna okoli 40 milijonov evrov, se bo tudi že letos pričela fizično realizirati,” je dejal direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer. V prihodnjih dneh se bo pričela urejati dokumentacija. Skrajni rok za izvedbo je leto 2025, vendar, kot poudarja Kramer, bi se lahko na območju reke Mure dela zaključila prihodnje leto.

Direkcija Republike Slovenije za vode bo na podlagi sklenjenega sporazuma med drugim pripravila oz. revidirala projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pregledala projektno dokumentacijo, izvedla razpis za izvajalca del in nadzornika ter vodila izvedbo investicije do zaključka, občine pa bodo morale izdelati vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na osnovi potrjene projektne naloge s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, ter pridobiti pravico graditi in pravnomočno gradbeno dovoljenje. Direkcija Republike Slovenije za vode krije tudi stroške priprave oz. izdelave projektne dokumentacije, stroške izvedbe del in stroške storitev inženirja z nadzorom.

Naloga Občine Črenšovci in Ljutomer

“S tem je narejen pomemben korak k rešitvi vasi Dolnja, Srednja in Gornja Bistrica pred poplavami reke Mure. Naloga Občine je, da izdela vso potrebno dokumentacijo in pridobi soglasja. Celotno investicijo, ki bo vredna 18,5 milijonov EUR, bo vodila Direkcija RS za vode. Ta je tudi upravičenec do evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem področju Zeleni prehod – čisto in varno okolje,” so zapisali pri Občini Črenšovci. “Prevzeli smo veliko obvezo in odgovornost saj odpade samo na ljutomersko občino za cca 12.5 mio EUR vreden projekt. Iskrena hvala za posluh in pripravljenost za ureditev te problematike saj nikoli ne bom pozabila poplav ob Muri. Hvaležna in ponosna sem, da se bo uredil tudi ta problem,” pa je dejala županja Občine Ljutomer, Olga Karba.