Ostalo

Redno vzdrževanje občinskih cest: 300.000 evrov do konca meseca maja 2023

Sredstva za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v občini Lendava so predvidena v proračunu občine Lendava za leto 2023. Poraba sredstev po posameznih sklopih del je odvisna od mesečnih predlogov izvedbe del, kot tudi od vremenskih razmer (zimska služba). Obstoječa pogodba med javnim podjetjem Eko-Park in Občino Lendava je veljavna do konca letošnjega maja, ko bo občina podpisala novo pogodbo z obstoječim, ali celo novim izvajalcem. Za obdobje petih mesecev je za redno vzdrževanje občinskih cest namenjenih 300.000 evrov.
V skladu z določili Zakona o javnih cestah, Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Lendava ter izvajalsko pogodbo z dne 03.06.2019, pripravi izvajalec gospodarske javne službe izvedbeni program rednega vzdrževanja cest, pri čemer mora upoštevati razpoložljiva finančna sredstva in ga vsako leto posreduje občinskemu svetu Občine Lendava v potrditev. Izvajalec gospodarske javne službe pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program, v katerem se določijo posamezni ukrepi na cestah za naslednji mesec in ga potrdi upravljavec cest (Občina Lendava – občinska uprava).

Skladno s področno zakonodajo med dela rednega vzdrževanja cest sodijo:

 • pregledniška služba,
 • redno vzdrževanje prometnih površin,
 • redno vzdrževanje bankin,
 • redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
 • redno vzdrževanje brežin in berm,
 • redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
 • redno vzdrževanje vegetacije,
 • zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
 • čiščenje cest,
 • redno vzdrževanje mejnikov,
 • redno vzdrževanje drugih funkcionalni površin,
 • redno vzdrževanje cestnih objektov,
 • intervencijski ukrepi,
 • zimska služba

Zimsko vzdrževanje občinskih cest se izvaja v zimskem obdobju, praviloma od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, skladno z izvedbenim  programom zimske službe. Skupno se vzdržuje nekaj več kot 210 km občinskih cest, 60 km hodnikov za pešce in kolesarskih stez, 43 avtobusnih postajališč, ter okrog 16 tisoč kvadratnih metrov parkirnih površin. Osnovni terminski plan ključnih opravil rednega vzdrževanja cest v letu 2023 (od 1.1.2023 do 31.05.2023) je ovrednoten na okrog 300 tisočakov, le-ta pa je pretežno pripravljen na osnovi ugotovitev pregledniške službe.

Izvajalec gospodarske javne službe bo za dela, za katera nima potrebnih kadrovskih oz. strojnih resursov in bi njihova nabava bila ekonomsko neupravičena, koristil podizvajalce, na podlagi izvedenega javnega naročila. V letu 2023 izvajalec med drugim načrtuje tudi dopolnilno izobraževanje preglednikov. Do 31.5.2023 namerava izvajalec opraviti vzdrževalna dela na nekaj več kot 8 kilometrih bankin, ročno oz. strojno opraviti vzdrževanje na nekaj več kot kilometru in pol jarkov, izgraditi 30m asfaltnih muld, asfaltirati 160 kvadratnih metrov cestišča ter pokrpati skupno nekaj več kot 33 km udarnih jam na makadamskih površinah. Pokositi bo potrebno skupno 185.511 kvadratnih metrov površin v jarkih in na bankinah ter 65.661 kvadratnih metrov površin v cestnem svetu. Pokositi bo potrebno tudi 40.754 kvadratnih metrov nadvozov.

“Za obdobje od 01.06.2023 bo potrebno pravočasno pristopiti k sklenitvi nove izvajalske pogodbe. Preverjanje cen na trgu kot pogoj za sklenitev nove ‘in-house’ izvajalske pogodbe z javnim podjetjem EKO-PARK d.o.o Lendava, za 5-letno obdobje, je bilo s strani občinske uprave že izvedeno,” so sporočili iz Občine Lendava.