Ostalo

Razvojni svet regije in Svet regije potrdila Regionalni razvojni program za Pomurje v obdobju 2021-2027

Regionalni razvojni program (RRP) za Pomurje v obdobju 2021-2027 sta potrdila tako Razvojni svet regije (tega sestavlja 10 županov, 10 gospodarstvenikov, 5 nevladnikov, 5 predstavnikov lokalnih območij in predstavnik madžarske manjšine) in takoj zatem še Svet regije (predstavniki 27-ih pomurskih občin). RRP ki tako v strateškem kot tudi v izvedbenem delu odraža prihodnjo smer razvoja regije.
Proces priprave temeljnih razvojnih dokumentov pomurske regije pod vodstvom Razvojnega centra Murska Sobota, nosilne regionalne razvojne agencije, so pomembno sooblikovale tudi Razvojna agencija PORA Gornja Radgona, Razvojna agencija Sinergija, Prleška razvojna agencija ter Zavod za turizem in razvoj Lendava. Vsaka partnerska agencija koordinira eno izmed razvojnih prioritet, ki sledijo logiki ciljev politik za obdobje 2021–2027 na ravni Evropske unije. Zavod za turizem in razvoj Lendava koordinira področje Povezane regije in vodi istoimenski odbor; ključna ukrep omenjenega področja sta mobilnost in pametna omrežja, znotraj katerih je zbranih skupno 95 projektnih predlogov.

Dokument je strukturiran skladno z zahtevami, ki jih opredeljuje veljavna Uredba o regionalnih razvojnih programih. V začetnem delu so analizirani regijski razvojni potenciali, opredeljene ključne razvojne ovire in prednosti regije, vključno s položajem regije v čezmejnem in mednarodnem prostoru. V nadaljevanju je opredeljena vizija razvoja regije in utemeljena razvojna specializacija. Temu sledi opis strateških razvojnih ciljev in razvojnih prioritet. Nazadnje so opredeljeni še bistveni ukrepi in kratko predstavljeni tem ustrezni predlogi najpomembnejših razvojnih projektov regije.

Proces priprave Regionalnega razvojnega programa za Pomurje 2021–2027 (RRP) je bil neformalno pričet z regijsko razvojno konferenco oktobra 2018, ki je bila namenjena širokemu spektru deležnikov regionalnega razvoja v Pomurju. Štirje splošni cilji regionalne politike, smiselno povzeti po obrazložitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), so usmerjeni v krepitev razvojne moči regij na podlagi endogenih razvojnih potencialov, s smiselnim upoštevanjem globalnih trendov in iz teh izhajajočih priložnosti. Ti so:

    • Dvig kvalitete življenja v vseh regijah z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja;
    • Razvojno dohitevanje evropskih regij;
    • Zmanjšanje regionalnih razvojnih razlik in razvojnega zaostanka problemskih območij;
    • Uresničevanje razvojnih potencialov in izkoriščanje globalnih priložnosti z mednarodnim medregijskim povezovanjem in sodelovanjem.

Skladno z navedenimi cilji RRP za Pomurje 2021–2027 predstavlja skupno izhodišče za razvojno ter prostorsko načrtovanje na regionalni ravni. S tem zagotavlja podlago za ciljno usmerjeno razvojno načrtovanje ob hkratnem razmišljanju o umeščanju posegov v prostor in je temeljni dokument za oblikovanje ter implementacijo ključnih korakov na poti k dolgoročni viziji razvoja Pomurja.