Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Proračun Občine Lendava v letu 2021: Od načrtovanih odhodkov v višini 19.4 mio EUR je dejansko bilo realiziranih le 11.4 mio EUR

Nadzorni odbor Občine Lendava je pregledal odhodke proračuna v letu 2021, natančneje, njihovo realizacijo. Za namen tega nadzora je bila imenovana delovna skupina v sestavi Vesna Čih in Edvard Farkaš. Ugotovljeno je bilo, da je od načrtovanih odhodkov v višini 19.4 milijonov evrov dejansko bilo realiziranih le 11.4 milijona evrov.
Namen nadzora je bil pregledati odhodke občine Lendava, s poudarkom na pojasnjevanju odstopanj realizacije odhodkov s sprejetimi proračunskimi odhodki za leto 2021. Cilj nadzora je bil ugotoviti odstopanja proračunskih odhodkov od načrtovanih, poročati o ugotovljenih odstopanjih in dati priporočila in predloge za nadaljnje delo. Delovna skupina nadzornega odbora je na osnovi pregledane dokumentacije izbrala 13 postavk splošnega dela proračuna ter s strani občinske uprave pridobila podrobnejša pojasnila o odhodkih na teh postavkah. Proračunski konti so bili izbrani na osnovi večjega ali manjšega odstopanja od načrtovane porabe:

Splošni del proračuna:

 • Drugi posebni materiali in storitve
 • Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
 • Tekoče vzdrževanje drugih objektov
 • Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme
 • Druge odškodnine in kazni
 • Plačila bančnih storitev
 • Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti
 • Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
 • Subvencioniranje stanarin
 • Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni p.p.
 • Novogradnje
 • Obnove
 • Nakup zemljišč

Skozi pregled posebnega dela proračuna se je delovna skupna lotila pregleda vsebinske porabe oz. odhodkih po proračunskih postavkah ali programski klasifikaciji. Podrobneje je bilo pregledanih 6 postavk posebnega dela proračuna:

 • Investicijske obnove objektov v lasti občine in KS
 • Projekt STORE4HUC
 • Spodbujanje gospodarske razvoja
 • Zipline Vinarium (odškodnine in kazni)
 • Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
 • Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost

“Izbrane so bile postavke, pri katerih prihaja do odstopanj od načrtovanih vrednosti. Pri pregledu splošnega dela proračuna delovna skupina ugotavlja, da je prišlo do nekaterih odstopanj zaradi povečanih odhodkov (npr. bančne storitve), pri dveh izbranih postavkah je prišlo do večje porabe zaradi narobe knjiženih dogodkov (hidranti, oskrbnine v domu starejših), pri postavki nakup zemljišč je vrednost bistveno presegala načrtovano, spet druge postavke so bile realizirane le delno zaradi nedokončanih projektov ali neizvedbe predvidenih investicij. Ugotavlja se, da je bilo od načrtovanih odhodkov v višini 19.390.428 EUR dejansko realiziranih le 11.408.777 EUR. Največja razlika je vidna med investicijskimi odhodki, realizirani so bili le v višini 28% načrtovanih,” so zapisali pri Nadzornem odboru.

Nižja realizacija na odhodkovni strani je sledeča:

 • nižja vrednost tekočih odhodkov (87% predvidenih), nižji vrednost tekočih transferjev (93 % načrtovanih), nižja vrednost investicijskih transferjev (85 % načrtovanih)
 • in predvsem nižja vrednost investicijskih odhodkov (28 % načrtovane vrednosti)

“Delovna skupina nadalje ugotavlja, da je predvsem nizka stopnja izpeljanih investicij razlog za toliko nižje odhodke od načrtovanih, kar je vidno tudi skozi pregled posebnega dela proračuna. Na manjšo realizacijo so verjetno vplivale tudi razmere zaradi Covid-19, ki so v letu 2021 še vedno trajale, dolgotrajni postopki zaradi izvedbe javnih naročil in podobno. Bodisi je bil proračun preč ambiciozno zastavljen in ga je bilo težko realizirati v enem letu. Delovna skupina Nadzornega odbora zato predlaga, da se v bodoče pristopi k načrtovanju poračuna, ki je izvedljiva v enem letu, saj doseganje manj kot 30 % od načrtovanega pri investicijskih aktivnostih kaže na bodisi prevelike načrte ali premalo angažiranost za njihovo realizacijo. Nadzorni odbor ocenjuje, da je realizacija odhodkov v proračunu za leto 2021 prikazana v pravilni višini,” so še zapisali pri Nadzornem odboru.