Ostalo

Proračun 2023: Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva skupno 1.214.500 evrov

V proračunu za letošnje leto nameravajo na Občini Lendava za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva odšteti skupno 1.214.500 evrov. Največji del kolača bi prejel razgledni stolp Vinarium, najmanjši proračunska postavka “Promocijske prireditve občine.”
Promocijske prireditve občine: 4.500 EUR

  • Sredstva so namenjena za izvedbo in organizacijo promocijskih prireditev občine. Stroški zajemajo oblikovanje, prevajanje in tiskanje vabil, gradiv, zbornika, prevajanje na dogodku, snemanje, pogostitve in druge stroške. Planirana sredstva temeljijo na realizaciji porabe v preteklih letih in predvidenih dogodkov v prihodnjem letu.

Podprogram: Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

  • Predvidena so sredstva za sofinanciranje promocije in razvoja destinacije Vinarium, delovanje turističnih društev oziroma društev, ki krepijo turistične vsebine ter drugih turističnih organizacij (ZTR Lendava, turistično informacijski center – TIC). Sredstva so namenjena za sofinanciranje organizacije turističnih prireditev, nadgradnjo turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: 32.100 EUR

  • Na postavki načrtujejo sredstva za oglaševanje v medijih (turistične priloge v tiskanih medijih) ter druge storitve in material ob izvedbi promocije in prireditev. Prav tako načrtujemo ureditev “hiše Guinnessovega bograča.”

Sofinanciranje turističnih programov: 163.700 EUR

  • Sredstva so preko javnega razpisa oz. poziva namenjena za sofinanciranje turističnih programov in projektov. Sofinancira se dejavnost društev in zvez, sofinancirajo se turistične priredite (organizacija turistične prireditve ali sodelovanje na turistični prireditvi). Iz postavke se financira tudi tisk in ponatis promocijskega materiala, prevajanje za potrebe promocijskega materiala, oglaševanje prireditev (Bogračfest, Lendavska trgatev) v medijih ipd. Planirana sredstva temeljijo na realizaciji porabe v preteklih letih in načrtovanih namenskih prihodkih iz naslova turistične takse.

Razgledni stolp v Lendavskih goricah: 430.000 EUR

  • Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja, stroškov izvajanja storitev soupravljanja, izvajanja marketinških aktivnosti, vzdrževanja objekta, opreme in okolice ter usposabljanja kadrov. Vir sredstev so prihodki iz naslova vstopnine, ki so planirani kot prihodek proračuna in se morajo namensko porabiti za upravičene stroške projekta. Konec leta 2021 je bila sklenjena nova pogodba o najemu in izvajanju storitev na objektu stolp Vinarium in na Zipline Vinarium. Prihodki od obeh vstopnin se vplačujejo na tekoči račun račun očine, ki nato plačuje vse stroške izvajanja storitev in obratovanja stolpa pogodbenemu izvajalcu.

Dejavnost Zavoda za turizem in razvoj: 154.200 EUR

  • Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti in programov javnega zavoda Zavod za turizem in razvoj Lendava, skladno z letnim planom. Naloge zavoda so razdeljene na več področij: regionalne razvojne naloge v okviru mreže regionalnih razvojnih agencij (okolje in infrastruktura), vodenje turističnih razvojnih aktivnosti in projektov, vključno z informacijsko in infrastrukturno podporo ter izvajanje nalog TIC-a. Aktivnosti in naloge zavoda se financirajo iz različnih virov (turistična taksa za info-točke ipd.). Sredstva so višje načrtovana kot v preteklem letu zaradi višjih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje ipd.) ter povišanja plač v javnem sektorju (4,5% povišanje sprejeto septembra 2022).

Nabava in razvoj turistične infrastrukture in opreme: 60.000 EUR

  • Zagotoviti opremo za množične prireditve na prostem (Poleti v Lendavo, Festival Vinarium, Bogračijada, Lendavska trgatev, Advent v Lendavi, …). Opremo bodo lahko koristile tudi krajevne skupnosti, gasilska društva, mladina, …

Nad mestom Lendava do Stolpa Vinarium: 60.000 EUR

  • Krožna kabinska žičnica. Vzpostavitev projekta je načrtovana fazno in sicer v letu 2024 in 2025. V času projektiranja se je ugotovilo, da je smiselno projekt nadgraditi z restavracijo, katera idejna zasnova je bila izdelana v preteklih letih. V letu 2023 se načrtuje izvedba aktivnosti za pridobitev zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicije (vstopne postaje itd.).

Zipline Vinarium: 280.800 EUR

  • Na postavki načrtujejo plačilo stroškov obratovanja in vzdrževanja, stroškov izvajanja storitev ter izvajanja marketinških aktivnosti za objekt Zipline Vinarium na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem Turistična zveza Lendava vabi. Vir sredstev so prihodki iz naslova sprejetega cenika, ki so planirani kot prihodek proračuna in se morajo namensko porabiti za upravičene stroške. Prihodki se vplačujejo na tekoči račun račun Občine, ki nato plačuje vse stroške.

Adrenalinski center Vinarium: 30.000 EUR

  • Namen projekta Adrenalinski center Vinarium je zagotoviti potrebne prostore za delovanje Zipline in ostalih potencialnih adrenalinskih dejavnosti kot so gorsko kolesarjenje, lokostrelstvo in podobno. V letu 2022 je bil izveden nakup dveh obstoječih objektov poleg stolpa Vinarium, v katerih se lahko uredijo ustrezni skladiščni in pisarniški prostori. V delu enega objekta se bo predvidoma dalo urediti dodatno nastanitveno kapaciteto, ki bi lahko delovala v sklopu razpršenega hotela Vinarium, preostali del se pa uredi za potrebe zipline-a. Stanje projekta v letu 2023: Načrtujejo projekte za ureditev spremembe namembnosti objektov in nabava opreme.