Ostalo

Proračun 2022: Nadzorni odbor pregledal realizacijo stroškov in zaključni račun proračuna

Nadzorni odbor Občine Lendava se je lotil pregleda realizacije stroškov (odhodkov) v letu 2022 in pregleda zaključnega računa proračuna občine Lendava za leto 2022. Obe poročili sta kot informacija javnega značaja dostopni javnosti, pregledali pa smo ju tudi v našem uredništvu.
Pregled realizacije stroškov (odhodkov) v letu 2022

Cilj nadzora je na podlagi pregleda realizacije splošnega in posebnega dela proračuna za leto 2022 izbrati proračunske postavke, ki bistveno odstopajo od predvidene realizacije ter objektivno ugotoviti razloge odstopanja. Nadzor je bil izveden na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 43. člena Statuta Občine Lendava, 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lendava in sklepa o izvedbi nadzora št.: 032-0025/2023-5.

Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. V zaključnem računu občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna) so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

Pri odhodkih je prišlo do velikega odstopanja, v višini 6.399.903,00 evrov, med planiranimi in realiziranimi odhodki zaradi nizke realizacije velikih investicijskih projektov kot je obnova vrtcev, izgradnja prizidka k zdravstvenemu domu Lendava in izgradnja večnamenske športne dvorane. Bistveno nižja od pričakovanj je bila tudi realizacija transfernih sredstev iz proračuna EU in strukturnih skladov.

Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Lendava ocenjuje, da sta Zaključno račun za leto 2022 in Poslovno poročilo napisana v skladu z Navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10). Vendar pa istočasno predlaga, da so v prihodnje pomembnejša odstopanja dejanskega prikaza realiziranih odhodkov od planiranih ustrezno pojasnjena z navedbo razlogov. S tem se doseže celovito in objektivno informiranje zainteresirane javnosti.

Pregled zaključnega računa proračuna občine Lendava za leto 2022

Cilj nadzora je ugotavljanje, ali je zaključni račun občine Lendava za leto 2022 skrbno pripravljen v skladu z zahtevami zakonodaje in potrebnimi informacijami za namen obveščanja javnosti. Nadzor je bil izveden na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 43. člena Statuta občine Lendava, 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Lendava in sklepa o izvedbi nadzora št.: 032-0025/2023-7. Delovna skupina Nadzornega odbora je podatke za potrebe pregleda pridobila na osnovi zahtevane dokumentacije.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu proračuna so finančni načrti neposrednih uporabnikov prikazani po politikah, glavnih programih in podprogramih. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom predpreteklega leta 2021 ter o njihovi realizaciji v letu 2022.

Objavo proračuna, spremembe proračuna, rebalansa in zaključnega računa pogojuje 154. člen Ustave, s čimer občina zadosti proračunskemu načelu javnosti. Na tej podlagi je širši javnosti omogočeno, da je seznanjena s proračunskimi prihodki in nameni njihove uporabe. Na ta način je omogočen tudi nadzor nad subjekti (neposrednimi in posrednimi uporabniki), ki sodelujejo pri pripravi, sprejemanju in izvrševanju proračuna. Občinski proračun mora biti objavljen v obliki, ki nadzor omogoča, kar pomeni objavo v uradnem glasilu občine ali Uradnem listu Republike Slovenije. ZJF v 96. in 98. členu nadalje opredeljuje vsebino, pripravo in sprejem zaključnega računa občinskega proračuna.

Zaključni račun proračuna občine Lendava za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 44 z dne 14.4.2023, na osnovi sprejema na 4. redni seji Občinskega sveta občine Lendava dne 28.3.2023. Nadzorni odbor ugotavlja, da je gradivo zaključnega računa občine Lendava za leto 2022 pripravljeno v skladu z zahtevami zakonodaje in potrebnimi informacijami za namen obveščanja javnosti.