Ostalo

Projekt rekonstrukcije cest v Čentibi se bo nekoliko zamaknil

Občina Lendava je pristopila k projektu “Rekonstrukcije cest v Čentibi,” v katero je vključena tudi rekonstrukcija ceste Zataku z dograditvijo kolesarske steze. Na tem odseku je namreč predvidena širitev obstoječe ceste na širino 4,5 m in vzpostavitev dvosmerne kolesarske steze širine 2 m. A celoten projekt se bo, kot kaže, nekoliko zamaknil, saj so ponujene cene ponudnikov presegle razpoložljiva sredstva.
Občina Lendava že od jeseni 2020 prenavlja in rekonstruira lokalne ceste v naselju Čentiba. Prvi del sanacij in rekonstrukcij se je zaključil, Občina pa je v drugi polovici meseca novembra 2021 objavila novo javno naročilo, ki zajema rekonstrukcijo in sanacijo preostalih lokalnih cest v Čentibi, ki so v slabšem oz. slabem stanju. Sanacija obsega zaselke Madžardiak (430m), Zatak (1.207m), Mali breg (390m) in Süč (430m) ter Glavno ulico (190m). Ob tem bodo na Zataku urejeni hidranti, razširjen bo most, ter v drugi fazi tudi kolesarska steza, izvedena pa bo tudi sanacija javne razsvetljave. Kar se tiče sanacije javne razsvetljave, bo te deležen tudi Süč.

Naročnik je v minulih dneh obvestil prijavljene ponudnike, ki so oddali ponudbe za javno naročilo “Rekonstrukcija lokalnih cest v Čentibi,” po odprtem postopku, da prejete ponudbe izloča iz postopka ocenjevanja ponudb kot nedopustne. Zakaj? Ponudbe so namreč presegle zgotovljena finančna sredstva naročnika.

“V postopek ocenjevanja je naročnik uvrstil vse prejete ponudbe, ki so bile pripravljene v skladu s formalnimi zahtevami naročnika, ki so izpolnjevale pogoje za sodelovanje ter zanje ne obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik ugotavlja, da so prejete ponudbe nesprejemljive, saj ponudbene cene presegajo zagotovljena finančna sredstva naročnika za izvedbo predmetnega naročila. Ker višina finančnih sredstev za izvedbo predmeta naročila ni zagotovljena, se je naročnik odločil prejete ponudbe izločiti,” so sporočili iz Občine Lendava. Naročnik bo, v skladu z zakonom, v nadaljevanju izvedel konkurenčni postopek s pogajanji in v postopek vključil vse tri ponudnike. Zoper odločitev o oddaji javnega naročila je sicer  možno vložiti zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh.