Ostalo

Projekt LIFE RESTOR for MDD: Kakšne aktivnosti se bodo izvedle na območju občine Lendava?

“LIFE RESTORE for MDD” je mednarodni projekt, v katerem sodeluje 17 partnerjev iz držav Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Slovensko partnerstvo sestavljamo Zavod RS za varstvo  narave, Direkcija RS za vode in Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o.. Projekt se izvaja v Unescovem 5-državnem biosfernem območju Mura-Drava-Donava, ki zajema 17 območij Natura 2000 in druga zavarovana območja. Začel se je 1. oktobra 2023 in bo trajal do 30. septembra 2028.




Glavni cilj projekta je ohranitev in obnova poplavnih gozdov ter rečnih habitatov ob rekah Mura, Drava in Donava. Te tri reke tvorijo izjemno pester in bogat ekosistem, ki ga sestavljajo rečne struge s prodnatimi in peščenimi brežinami, prodišča, otoki, mrtvice, gozdovi in travniki. Zaradi tako raznolikih življenjskih okolij omogočajo izjemno biotsko raznovrstnost in nudijo številne ekosistemske storitve prebivalcem. Projekt je sofinanciran preko programa Evropske unije LIFE, Republike Slovenije in lastnih sredstev projektnih partnerjev.

Poplavni gozdovi vzdolž reke Mure so najobsežnejši v Sloveniji. Zaradi regulacije reke z obrežnimi zavarovanji, izsuševanja, padca podtalnice, širjenja tujerodnih invazivnih vrst in nezmožnosti naravnega pomlajevanja, so danes v slabem ohranitvenem stanju. Posledično so ogrožene tudi živalske vrste, ki so vezane na življenje v gozdu. Z obnovo naravnih in dinamičnih hidro-morfoloških procesov za mobilizacijo sedimentov in ustvarjanje pionirskih habitatov, izboljšanjem lateralne povezanosti, ohranjanjem različnih habitatnih struktur in funkcijo poplavnih ravnic, izboljšanjem in ohranjanjem ključnih habitatnih struktur v poplavnih gozdovih in, ne nazadnje, vzpostavitvijo medsektorskega in čezmejnega načrtovanja za obnovo, se je mogoče spoprijeti z nekaterimi glavnimi pritiski na poplavne gozdove. Ozaveščanje in izobraževanje na projektnem območju sta prav tako pomembna cilja projekta, ki bosta bistveno prispeval k doseganju dolgoročnega cilja projekta.

Projektne aktivnosti v Sloveniji zasledujejo varstvene cilje in ukrepe opredeljene v Programu upravljanja območij Natura 2000 ter so načrtovane na podlagi Akcijskega načrta obnove rečnih in obrečnih habitatov naobmočju Natura 2000 Mura. Tako bomo v sklopu projekta v Sloveniji na 20 ha površine izvedli obnovo poplavnih gozdov z zasaditvijo avtohtonih rastišču primernih drevesnih vrst, razvijali sadilni material avtohtonih drevesnih vrst in zavarovali genski material avtohtonih drevesnih vrst bresta in jesena. Hidro-morfološke razmere poplavnih gozdov bomo izboljšali z renaturacijo struge Mure na treh odsekih, v Konjišču, Meleh ter Hrastje – Moti, obnovo rokava na Benici in obnovo mrtvice v Gradišču. V sklopu projekta pa bomo odkupili tudi dvajset hektarjev zasebnih gozdnih zemljišč, ki bodo trajno namenjena varstvu narave. Pripravili bomo tudi strokovni predlog zavarovanja najvrednejših delov narave ob reki Muri.

Pomemben del projektnih aktivnosti je predviden tudi na območju poplavnega pasu reke Mure v občini Lendava. V sklopu projektnih aktivnosti za ohranitev povezljivosti poplavnega območja se bo v Benici obnovil vtok v stranski rečni rokav Mure. Ta je dolg skoraj 2 km in predstavlja enega izmed daljših rokavov na območju slovenskega dela Mure. Trenutno tok vode iz reke v rokav ovirajo razne naplavine ob vtoku rokava. Obnova bo obsegala poglobitev in razširitev vtočnega dela rokava, tako da bo voda v rokavu prisotna tudi ob nizkih vodostajih. Dela bodo predvidoma izvedena v mesecu aprilu leta 2027. 

Na območju občine Lendava je v Murski šumi predvidena tudi izvedba dela aktivnosti vzdrževanja in obnove poplavnih gozdov. Predvidene so premene neavtohtonih nasadov tujerodnih drevesnih vrst v avtohtone gozdove s sadnjo avtohtonih sadik ter s pomočjo vzpodbujanja naravnega pomlajevanja z gozdno pašo.

Za namen trajne ohranitve najbolje ohranjenih obrečnih gozdov so na območju znotraj protipoplavnih nasipov predvideni odkupi zasebnih gozdnih zemljišč. Prioritetno bodo odkupi ponujeni zasebnim lastnikom gozdnih zemljišč neposredno ob strugi Mure ter na rečnih otokih vzdolž meje z Republiko Hrvaško.

Reka Mura je skupaj s svojim poplavnim območjem naravovarstveno izjemno pomembna. Na nekaterih odsekih na območju občine Lendava je še ohranila svojo naravno rečno dinamiko s pomembnimi  življenjskimi prostori. Ta območja so večinoma težko dostopna ali neprimerna za gospodarsko rabo. Kljub visoki naravovarstveni vrednosti tovrstnih območij trenutno ni nobeno zavarovano. V sklopu projekta LIFE RESTORE for MDD se bodo za takšna območja znotraj občine pripravile strokovne podlage za zavarovanje, kar bo v prihodnosti omogočilo vzpostavitev krajinskega parka ali manjših naravnih rezervatov.

V sklopu aktivnosti komuniciranja in izobraževanja se bodo tekom projekta na območju občine Lendava izvajale aktivnosti izvedbe naravoslovnih dni za otroke in širšo lokalno skupnost na temo pomena poplavnih gozdov in Biosfernega območja Mura. Organizirale se bodo tudi prostovoljne naravoslovne akcije in Festival Mura.

Prebivalci občine Lendva boste tudi na hrvaški strani reke Mure lahko opazovali aktivnosti projekta LIFE RESTORE for MDD. Tudi na Hrvaškem so namreč v projektu načrtovane zelo podobne aktivnosti, ki se bodo na ta način čezmejno povezovale.

Projekt LIFE RESTORE for MDD predstavlja smiselno nadaljevanje in nadgradnjo preteklega projekta Natura Mura in tudi drugih naravovarstvenih projektov, ki so se izvajali na območju v Sloveniji in drugih državah vzdolž Mure, Drave in Donave. Za njegovo uspešno izvedbo je zelo pomembna podpora lokalnih prebivalcev, zato vas vabimo, da projekt spremljate in pri njem tudi sodelujete.