Ostalo

Projekt digitalizacije povezal pomurske občine

Danes se je v mestni hiši Občine Lendava sestal pomurski konzorcij, v katerem se je združilo 21 pomurskih občin, da bi s skupno prijavo projekta PAMETNO, z viri bogato Pomurje na razpisu Ministrstva za javno upravo pridobili 1,2 milijona nepovratnih evropskih sredstev. Predlagatelj skupne prijave projekta je župan Občine Lendava Janez Magyar, ki je idejo o povezovanju pomurskim pri digitalizaciji regije predstavil konec minulega leta na seji Sveta pomurske razvojen regije.
Pomurski konzorcij, PAMETNO, z viri bogato Pomurje, Akronim: Smart Sources LAB, vključuje 21 pomurskih občin z vodilno Občino Lendava na čelu. Pridružene občine so Občina Apače, Občina Beltinci, Občina Cankova, Občina Črenšovci, Občina Dobrovnik, Občina Gornja Radgona, Občina Kobilje, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Mestna Občina Murska Sobota, Občina Puconci, Občina Radenci, Občina Razkrižje, Občina Šalovci, Občina Tišina, Občina Turnišče, Občina Velika Polana in Občina Veržej. Konzorcij se prijavlja na javni razpis Ministrstva za javno upravo (MJU) za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (JR PMIS), ki je bil objavljen 12. februarja 2021. Na razpisu je na voljo 8 milijonov EUR nepovratnih evropskih sredstev, Pomurski konzorcij se na JR PMIS prijavlja s projektom v vrednosti 1,2  milijona EUR. Rok za oddajo razpisne dokumentacije je 14. maj 2021 do 12. ure, rezultati razpisa pa bodo znani predvidoma do letošnjega poletja. Projekt bo trajal predvidoma 25 mesecev s pričetkom 1. avgusta 2021 končal pa se bo 31. avgusta 2023.

V tem času bo v primeru uspešnosti na razpisu konzorcij uvedel aplikativne rešitve za uporabnike in nadzorne centre, vzpostavil nov digitalni turistični produkt, nova znanja s področja digitalizacije in s tem dvig digitalnih kompetenc. Nadalje je cilj uvedba enotnih standardov in pridobitev znanj za izmenjavo podatkov, povezovanje ponudnikov lokalne hrane in produktov ter storitev v povezavi z zdravim in aktivnim načinom življenja na področju vključenih občin ter povečanje deleža samooskrbe. Projekt predvideva tudi boljše poznavanje stanja in možnosti ukrepanja na področju ravnanja z vodnimi viri. Projekt prinaša pozitivne koristi za vse članice konzorcija saj bodo občine skozi projekt pridobile podrobne tehnične specifikaije rešitev, ki se lahko ponovno uporabijo, imele bodo pregled nad ponudbo na trgu glede na vsebino in ceno, točno določen nabor podatkov in vtičnikov za povezovanje (API), realno oceno učinkovitosti rešitev, kot dragocen podatek za druge občine, jasne postopke izbire in izvedbe  izvajalca z oceno njegove sposobnosti ter pregled izzivov in konkretne rešitve za povezovanje različnih sistemov kot je npr. lokalna samooskrba, turizem in ravnanje z viri. Gre torej za projekt z multiplikativnimi učinki na področju načrtovanja, razvoja ter uspešne in učinkovite uvedbe digitalnih rešitev.

oznorCO

Vsebina projekta se nanaša na pametno lokalno samooskrbo (Pilot 1), pametni vododovni sistem (Pilot 2) in pametni vodovodni krog (Pilot 3). Pilot 1, poimenovan Pametna lokalna samooskrba vključuje vse občine konzorcija in temelji na digitalizaciji in promociji lokalnih kmetov, dobaviteljev hrane in dobavnih verig v smeri zagotavljanja sledljivosti in povečanja deleža samooskrbe ter povezovanja ponudnikov lokalne hrane ter storitev, v povezavi z zdravim in aktivnim življenjem. Cilj je aktivno vključevanje prebivalcev v proces optimizacije (stroškovna učinkovitost) preskrbovalnih verig, (raba lokalne, zdrave hrane in produktov) z digitalizacijo ponudbe in vzpodbud. Pilotna rešitev je sestavljena iz dveh delov. Prvi temelji na aplikaciji za ponudbo lokalnih produktov in storitev po izboru občanov, (personalizacija, lokacija, filter produktov) z možnostjo dinamičnega vnosa prilagojenih ponudb s strani ponudnikov (npr. popusti, kuponi). Drugi del pilotne rešitve pa temelji na aplikaciji “Pomurje v enem dnevu“ in “Vikend Pomurje“, ki glede na izbor posameznika priredi in priporoča izlet, pokušino produktov ter trajnostne načine mobilnosti kar obsega npr. načrt poti, deljenje avtomobilov, e-kolesa, spisek lokalne ponudbe in čezmejno povezovanje.

V Pilot 2, poimenovan Pametni vodovodni sistem bodo vključene občine, ki se soočajo s problematiko na področju vodovodnega sistema in bodo izzive na tem področju reševale s pomočjo digitalizacije. Namestitev dodatne senzorike in uporaba obstoječe senzorike ter naprednih digitalnih orodij bo naslovila ključna področja, kot so področje identifikacije lokacij vodnih izgub, spremljanja in zmanjševanja onesnaženosti pitne vode ter spremljanja in zmanjševanja pregrevanja pitne vode v vodovodnem sistemu.

Pilotna rešitev 3, poimenovan Pametni vodni krog bo prav tako vključeval občine, ki se soočajo s problematiko na področju upravljanja z odpadnimi vodami in kakovostjo stoječih voda. Pilot je sestavljen iz dveh komponent – prva, kakovost odpadnih voda na področju vpliva prečiščenih voda po izlivu v lokalni vodotok na kakovost vodotoka in druga – kakovost stoječih voda, saj se v Pomurju redno pojavlja cianobakterijsko cvetenje v vodnih telesih npr. v mestnih ribnikih, jezerih in vodnih zajetjih. Namen je poiskati povezave med onesnaženostjo v odpadnih vodah in onesnaženostjo zajetij pitne vode ter preprečevati oz. mitigirati cvetenje stoječih voda z aktivnim spremljanjem in krmiljenjem dotoka vode.

oznorWO

Namen JR PMIS je sofinanciranje pospeševanja uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. Razpis to omogoča preko sofinanciranja različnih skupin upravičenih stroškov, zahteva pa tako vertikalne rešitve kot horizontalno rešitev, s čimer se želi praktično zagotoviti složno in »v skupno dobro« usmerjeno delovanje digitalnih tehnologij različnih ponudnikov. Odprtokodnost razpis opolnomočuje preko OPSI portala, kjer je potrebno objaviti predvidene podatkovne zbirke.

V Pomurskem konzorciju so zbrani elitni projektni vodje iz vseh 21 sodelujočih občin, ki imajo bogate izkušnje iz področja vodenja lokalnih, regijskih, bilateralnih in evropskih projektov, zaradi česar ni dvoma, da je projekt PAMETNO, Z VIRI BOGATO POMURJE strateško ter premišljeno pripravljen. Vključene digitalne rešitve so izbrane in zasnovane z namenom, da prikažejo pozitivne učinke uvedenih pilotnih projektov ter tako omogočijo potrebne rezultate, ki bodo osnova in podlaga za pridobivanje prihajajočih nepovratnih EU sredstev na področju digitalizacije pametnih mest in skupnosti. Digitalizacija je namreč eno izmed vodilnih razvijajočih se področij, ki ji bo v naslednjih sedmih let EU finančne perspektive zagotovoljenih predvidoma 60% vseh finančnih sredstev. Pilotne rešitve so zato zasnovane tako, da jih bo na podlagi zbranih podatkov iz uvedenih piltonih rešitev JR PMIS mogoče uporabiti in nadgraditi tudi za preostale občine na področju celotne regije ter tudi na državni ravni in širše, na ravni EU, v skladu z evropsko zakonodajo.

Pomurski konzorcij bo namen tega razpisa dosegal s pilotno uvedbo ter uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavljanjem dolgoročnih partnerstev različnih deležnikov in s tem vzpostavitev primernega pametnega ekosistema, ki bo omogočil uspešno ter učinkovito digitalizacijo celotne Pomurske regije.

Do oddaje razpisne dokumentacije je samo še nekaj dni, projekt je zastavljen kot celota in po več kot treh mesecih trdega dela vseh sodelujočih občin, županov in projektnih vodij iz posameznih občin, vlada vzdušje, da je pripravljen projekt trajnosten, PAMETEN, inovativen in usmerjen v reševanje izzivov 21. stoletja. Po oddaji dokumentacije, ki se bo zgodila v prihodnjih dneh, pa so vse niti v rokah ocenjevalne komisije MJU, ki bo v naslednjih mesecih odločala o razdelitvi 8 milijonov EU sredstev. Glede na to, da sredstev ni dovolj za vse, je dodana vrednost projekta Pomurskega konzorcija še toliko višja, saj so predlagane rešitve primerne za vse slovenske občine. Ravno kompatibilnost na nacionalni ravni pa je najširši cilj razpisa JR PMIS.