Ostalo

Problemska območja, med katera spada tudi Občina Lendava: Sprememba programa razvojnih spodbud

Državni sekretar Srečko Đurov je v okviru vladnega obiska Posavja predstavil aktualno povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij ter načrtovano spremembo programa razvojnih spodbud za obmejna problemska območja.
“Vsi projekti so rezultat odličnega sodelovanja med občinami ter sodelovanja in podpore našega ministrstva,” je na obiskih v občinah poudaril Đurov. Spomnil je, da je ministrstvo konec marca objavilo skupno povabilo za Dogovore za razvoj regij za sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah v okviru ciljev evropske kohezijske politike. Posebnost tokratnega poziva je, da je skupen za vse cilje oziroma področja, medtem ko je bil v preteklem obdobju izpeljan ločeno za posamezna področja. “Novost bo omogočila, da se sredstva glede na kakovost in izvedljivost projektov prerazporejajo med regijami po posameznih področjih, kar prinaša večjo finančno samostojnost regij in lahko predstavlja že tudi model za regionalizacijo v širšem pomenu.”

“Z vključevanjem novih ukrepov v program naslavljamo izzive, s katerimi se soočajo občine pri sofinanciranju javne infrastrukture. V program načrtujemo vključiti ukrepe revitalizacije objektov javne infrastrukture; ukrepe izgradnje javne turistične infrastrukture ter ukrepe spodbujanja razvoja zasebnih turističnih nastanitev višje dodane vrednosti. Verjamem, da je to zelo pomembna novica za vseh 85 občin, ki sodijo v obmejna problemska območja.”

V programu bodo ostali ukrepi, spodbujanja začetnih investicij; subvencije za zagon podjetij; projektno sofinanciranje vključevanja diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij; izgradnja in širitev poslovnih con in inkubatorjev (poudarek na inkubatorjih); promocija obmejnih problemskih območij. Cilji programa obmejnih problemskih območij so izboljšanje kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja, ohranjanja poselitve in revitalizacije obmejnih problemskih območij.