Ostalo

Prizidek k DOŠ I Lendava: Posel dobili Ljubljančani

Aktivnosti za gradnjo novega prizidka k DOŠ I Lendava so se pričele v začetku minulega februarja. Občina Lendava na svoji spletni strani objavila javno naročilo, rok za prijavo pa so imeli potencialni izvajalci vse do 24.2.2021. Najugodnejšo ponudbo je predložilo podjetje iz Ljubljane, ki je posel tudi dobilo.
Predmet javnega naročila je bila gradnja dozidave – prizidka k Dvojezični osnovni šoli I Lendava, kot podaljšek severozahodnega trakta obstoječe stavbe šole na naslovu Krajčeva 44, Lendava. Na Občino Lendava je tako do 24.2.2021 prispelo šest ponudb Najugodnejša je bila ponudba podjetja. Dema plus, inženiring d.o.o. iz Ljubljane. Omenjeno podjetje bi prizidek zgradilo za 1.120.732 evra, drugi najugodnejši ponudnik pa je bilo podjetje GDO, gradnja, dom, okolje, d.o.o. iz Gornje Radgone. Ponudba murskosoboškega Pomgrada je znašala 1.210.535 evrov, ponudba lendavskega Legartisa pa je znašala 1.260.768 evrov. Sledila je ponudba podjetja VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o. prav tako iz Ljubljane, ki je znašala 1.267.483 evrov, najvišja ponudba pa je bila ponudba podjetja Zidarstvo Maučec, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina d.o.o. iz Gančanov. Ta je znašala 1.335.481 evrov.

“Kot najugodnejši ponudnik za javno naročilo »Izgradnja prizidka k DOŠ l Lendava« po odprtem postopku se izbere ponudnik Dema plus d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, s ponudbeno ceno za 1.120.732,72 EUR z DDV. Javno odpiranje ponudb je potekalo v informacijskem sistemu e-JN istega dne, tj. 24. 2. 2021 s pričetkom ob 10:05 uri. Po pregledu ponudbe je ugotoviti, da je ponudba ponudnika dopustna, za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev, ponudba izpolnjuje pogoje za sodelovanje in vse ostale zahteve iz razpisne dokumentacije. Ker je naročnik uporabil merilo »najnižja cena«, je v skladu z razpisno dokumentacijo in razpisanim merilom, kot najugodnejšo izbral prvo dopustno ponudbo ponudnika, ki je ponudil najnižjo ponudbeno ceno. V tem je prednost izbrane ponudbe pred drugimi ponudbami. Skladno z določili ZJN-3 naročnik ostalih manj ugodnih ponudb ni vsebinsko preverjal,” so sporočili iz Občine Lendava.

Predviden pričetek izvedbe del je takoj po odobritvi investicije s strani ministrstva. Predviden projekt dozidave bo pravokoten, dimenzij 19 x 19,70m, imel bo dve nadstropji ter mansardo. Objekt bo dostopen tudi funkcionalno oviranim osebam, saj bo zanje dostop do višjih etaž urejen s pomočjo dvigala. Pritličje bo sestavljalo veliko in malo dvorano, sanitarije, avlo s stopniščem in elektro ter stroji prostor. Prvo nadstropje bodo sestavljale štiri učilnice, sanitarije ter hodnik, mansarda pa bo namenjena štirim kabinetom, prostoru za druženje, čajna kuhinja, prostor za čistila, sanitarije, prostor za strojne naprave ter sanitarije. Objekt je primarno namenjen šoli, sekundarno pa tudi javnim dogodkom.

Glede na število novorojenih se v prihodnjih letih pričakuje povečan vpis v osnovno šolo, čemur obstoječi osrednji objekt osnovne šole na Kranjčevi 44 ne bo mogel zadostiti s prostorskega vidika. Zato se predvideva dozidava prizidka k objektu. Investicija je bila prijavljena na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ocenjena vrednost projekta znaša glede na izhodiščno kvadraturo okrog 1,5 milijona evrov. Ministrstvo za šolstvo bo zagotovilo kar 2/3 sredstev. Kot posebnost velja omeniti, da je prizidek projektiran tako, da bo imel samostojen vhod in samostojne priključke, kar pomeni, da bo lahko funkcioniral samostojno tudi za druge potrebe.