Ostalo

Preverite: To so hitro rastoča podjetja v občini Lendava med letoma 2016 in 2020

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2016-2020.
Hitro rastoča podjetja predstavljajo 5,8 % vseh podjetij, zaposlujejo 23,8 % vseh delavcev v državi (129.810) in so dosegla 26.647 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje. Na območju občine Lendava je takšnih podjetij 27, že sicer v Pomurju pa 247 (kar je 3,6%). AJPES je pri pripravi seznama hitro rastočih podjetij v obdobju 2016-2020 upošteval različne kriterije, med drugim se na seznam niso mogla uvrstiti podjetja, ki so imela v letu 2019 manj kot dva zaposlena (pri samostojnih podjetnikih se upošteva nosilec dejavnosti + 1 zaposlen) in pod 100.000 evrov čistih prihodkov od prodaje.

Hitro rastoča podjetja so podjetja z več kot 10 % povprečno letno rastjo v triletnem obdobju, ki ima v prvem letu spremljanja triletne rasti vsaj 10 zaposlenih. Rast se meri s številom zaposlenih, leto opazovanja je zadnje leto spremljanja triletne rasti. Iz skupine podjetij se izločijo tudi tista, ki se jim število zaposlenih poveča zaradi pripojitve. Na območju Občine Lendava imamo 27 hitro rastočih podjetij, in sicer: Veterinarska postaja Lendava d.o.o., Elektrostudio, podjetje za instalacije, inženiring in storitve d.o.o., Purlen, proizvodnja izolacijskih materialov d.o.o., PTB Marton, trgovina in posredništvo d.o.o., Virs, varilni in rezalni sistemi d.o.o., Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Prekmurec, trgovina d.o.o., Tracon, proizvodnja in trgovina Lendava d.o.o., Preteks, družba za prevajalstvo, izobraževanje, proizvodnjo, svetovanje in trgovino d.o.o., Barting, proizvodnja, storitve, inženiring in trgovina d.o.o., Eltris, projektiranje inženiring Janko Smolkovič s.p., MVS Paneli, podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Kava bar Mojca Hocuršćak s.p., Vargal, prodaja in servis varilne opreme d.o.o., Avtoprevozništvo in težka gradbena mehanizacija Tibor Horvat s.p., Nograd, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o., CADIS, računalniško projektiranje d.o.o., Gradal, projektiranje, inženiring in gradbeno svetovanje Bojan Sekereš s.p., Varis Lendava d.o.o., Mobitex, proizvodnja in storitve d.o.o., Ritem, studio za avdio in video storitve d.o.o., Elektrostudio elektroservis in inštalacije Alojz Prša s.p., Nafting, projektiranje in svetovanje d.o.o., Martmetal, proizvodnja in storitve d.o.o., Megales, trgovina in storitve Robert Sabo s.p., Elvodi, strojne in elektroinštalacije d.o.o. in Resort natura, podjetje za izvedbo inštalacij d.o.o.

Pomursko gospodarstvo v letu 2020

Podatke iz letnih poročil za leto 2020 je v pomurski regiji predložilo 1.833 družb, kar pomeni 16 družb manj kot leta 2019. Družbe, ki so podatke predložile, so ustvarile za 10,3 % manj neto čistega dobička kot v preteklem letu. Z 16.703 zaposlenci (+0,2 %) so povečale obseg premoženja za 4 % in obseg neto dodane vrednosti za 5 %, obseg skupnih prihodkov in odhodkov so zmanjšale za 4 %. Obseg čistega dobička in čiste izgube so pomurske družbe povečale. Ugoden trend deleža kapitala v virih sredstev se nadaljuje tudi v letu 2020. Ta je znašal 49,5 % in je bil v zadnjih petih letih najvišji. Vrednost kapitala je v letu 2020 prvič presegla mrd evrov, kar pomeni, da se podjetja vedno bolj zanašajo na lastna sredstva.

Po pokritju davkov so družbe v regiji izkazale neto čisti dobiček v višini 81.611 tisoč evrov. To je rezultat poslovanja tako uspešnih kakor tudi neuspešnih družb. Uspešne družbe (63,3 % vseh) so obseg čistega dobička povečale za 2,8 %, neuspešne družbe (33,3 % vseh) so obseg čiste izgube povečale za kar 88,4 %. Gledano po področjih dejavnosti, so v regiji najboljše poslovale družbe, ki so izvozno najbolj dejavne. Družbe s področja delovanja predelovalne dejavnosti, gradbeništva in trgovine so tako ustvarile največ neto čistega dobička, tj. 77,8 % celotnega neto čistega dobička. Družbam v regiji pripada 2,7 % delež skupno ustvarjenih prihodkov in enak delež ustvarjenih odhodkov. Čisti dobiček pomurskih družb predstavlja 2,4 % delež v celotnem dobičku v Sloveniji, delež čiste izgube znaša 1,5 %. Med 12 statističnimi regijami v Sloveniji so pomurske družbe po indeksu ustvarjenega čistega dobička druge najuspešnejše (uspešnejše so le družbe Posavske regije). Po indeksu ustvarjene čiste zgube so na 8 mestu, kar pomeni, da so družbe sedmih regij v primerjavi s preteklim letom ustvarile več čiste izgube kot družbe pomurske regije.