Sveže

Preverili smo, koliko denarja je iz državnega proračuna šlo za namen kulture madžarske narodne skupnosti

Ministrstvo, pristojno za kulturo, v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJK) financira letne kulturne programe italijanske in madžarske narodne skupnosti na podlagi vsakoletnega neposrednega poziva, ki ga pošlje osrednjima organizacijama narodnih skupnosti, to je Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnost(OSSIN) in Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: PMSNS).
Kulturni program vključuje delovanje zavoda (sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih, sredstva za splošne stroške delovanja in sredstva za programske materialne stroške), ki ga je ustanovila narodna skupnost, in tudi sredstva, namenjena za javne razpise oziroma pozive za druge izvajalce narodne skupnosti. Vsako leto ministrstvo, pristojno za kulturo, najpozneje do konca oktobra krovnima organizacijama narodnih skupnosti pošlje neposredni poziv za naslednje koledarsko leto.

Izbor konkretnih vsebin kulturnih programov, njihovih prednostnih nalog (letnih, dolgoročnih in razvojnih) in izvajalcev organizacijsko spada v pristojnost osrednjih organizacij narodnih skupnosti, ki na podlagi usmeritev pristojnega ministrstva odločata o tem, s katerimi dejavnostmi in kako lahko pripadniki narodnih skupnosti zadovoljujejo svoje kulturne potrebe ter uresničujejo svoje posebne pravice na področju kulture.

Za leto 2020 je ministrstvo, pristojno za kulturo, program madžarske narodne skupnosti financiralo v višini 462.388 evrov. Nekoliko zvišani znesek v primerjavi z letom poprej je bil namenjen za nove vsebine Zavoda za kulturo madžarske narodnosti ter za plače zaposlenih, vključno z izplačanim napredovanjem in uspešnostjo. Znesek porabljenih sredstev v letu 2021 je znašal 485.630 evrov.

V letu 2022 so se sredstva ponovno povišala in sicer na podlagi Aneksa št. 1 k Dogovoru med Vlado RS in poslancema narodnih skupnosti z dne 15. julija 2021. Sredstva so se namenila za novo dejavnost v Zavodu za kulturo madžarske narodnosti in sicer za rokodelsko dejavnost. Znesek porabljenih sredstev v letu 2022 je znašal 585.630 evrov.

Ministrstvo, pristojno za kulturo, je do leta 2022 Zavodu za kulturo madžarske narodnosti financiralo sedem zaposlenih, od leta 2022 pa financira deset zaposlenih. Kulturni program poleg Zavoda za kulturo madžarske narodnosti izvaja še Zavod za informativno dejavnost Lendava.