Ostalo

Kurjava: Preplačila naj bi bilo za kar 17 tisočakov

Na javni tribuni, sklicani na pobudo Občina Lendava in KS Lendava, je s pomočjo energetsko svetovalne pisarne Lendava bilo ugotovljeno, da priključne moči odjemnih mest niso korektno določene, kar je uporabnikom daljinskega ogrevanja v Tomšičevi in Župančičevi ulici povzročilo dodatno obremenitev odjemalcev.

Pred objavo razpisa za podelitev koncesije je strokovni izvedenec določil priključne moči, ki jih je v svojem razpisnem gradivu objavila Občina, ponudnik pa jih je povzel. Prav iz tega razloga izhaja, da sta tako Občina kot ponudnik dolžna prevzeti breme potrebnih korekcij, ki jih predlaga Energetsko svetovalna pisarna. Takšna je tudi ugotovitev in sklep iz javne tribune.

Petrol Geoteerm d.o.o. je z dopisom z dne 7.3.2017 Občino obvestil, da je svoj del obveznosti do potrošnikov poravnal v smislu dobropisa, in predlagal, da enako stori Občina, in sicer iz naslova koncesijskih prejemkov od daljinskega ogrevanja v letu 2017. Strokovne službe OU takšnemu predlogu niso naklonjene, ker so koncesijski prihodki od daljinskega ogrevanja opredeljeni kot nenamenski prihodek v integralnem proračunu občine. Kljub temu smatrajo, da občina pri določitvi priključnih moči ni bila dovolj pozorna in se s programom porabe koncesijskih prihodkov lahko določi njihova namembnost.

Občina bi sredstva vrnila na podlagi objave javnega poziva, na katerega se bodo lahko odzvali potrošniki preko kurilnih odborov, ki pooblastijo izvajalca omenjene javne službe, da v njihovem imenu izpelje postopek prijave na občinski razpis, opravi ustrezen poračun ter občini poroča o namenski porabi sredstev in doseženih ciljih razpisa. Kako bi to sicer naj potekalo, trenutno še ni povsem jasno.

Stanovanjsko podjetje se za napako ne čuti krivo

Podjetje Petrol Geoterm je predlagalo, da bi preplačilo stanovalcem, poleg Občine, vrnilo tudi Stanovanjsko podjetje Lendava. SP Lendava je namreč kot upravljavec stanovanjskih blokov etažnim lastnikom izstavljalo račune za ogrevanje. SP Lendava se za napako ne čuti krivo in v to ni pristalo. SP Lendava je z januarjem 2017 podjetju Petrol Geoterm odpovedalo pogodbo o plačevanju računov za daljinsko ogrevanje v imenu etažnih lastnikov, tako da to sedaj opravlja Petrol Geoterm sam. SP Lendava ima sicer, kot smo neuradno izvedeli, za kar osem let neplačanih dolgov za ogrevanje.

Spomnimo: Stara priključna moč kotlovnice Tomšičeva je bila 1,5MW in je bila popravljena na 1,1MW, stara priključna moč kotlovnice Župančičeva pa je bila 0,8MW in je bila popravljena na 0,74MW. Ravno tukaj se je pojavilo 17.000 evrov predplačila, ki ga je sedaj tako ali drugače potrebno vrniti. Ostali dve kotlovnici (Kranjčeva in TLP) sta imeli pravilno izračunane priključne moči.