Ostalo

Predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je 23. februarja 2023 v javno obravnavo podalo predlog Uredbe Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028 (PUN 2023-2028). Javna obravnava bo potekala do 25. marca 2023.
Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave sta oblikovala predlog tretjega Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028  (PUN 2023-2028). Pri pripravi so sodelovali strokovnjaki za vrste in habitatne tipe, predstavniki varstva narave, gozdarstva in upravljanja z divjadjo, kmetijstva, upravljanja voda in ribištva, nadzora ter varstva kulturne dediščine.

Natura 2000

Natura 2000 je naravovarstveno omrežje EU in eno največjih svetovnih varstvenih območij. Z Naturo 2000 se ohranja živalske in rastlinske vrste, habitatne tipe ter območja, ki so pomembni na slovenski, evropski in svetovni ravni.

Natura 2000 je družbena zaveza, kako bomo varovali naravo. Upravljanje Nature 2000 v Sloveniji je skladno z Zakonom o ohranjanju narave in Uredbo o posebnih varstvenih območjih Natura 2000 opredeljeno z operativnim programom upravljanja območij Natura 2000, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Slednji vključuje medsektorsko usklajene varstvene cilje, usmeritve in ukrepe za vrste in habitatne tipe na območjih Nature 2000 ter določa nosilce izvajanja ukrepov.

Natura 2000 je naravovarstveno omrežje Evropske unije in eno največjih svetovnih varstvenih območij. Z Naturo 2000 ohranjamo živalske in rastlinske vrste, tipična življenjska okolja (habitatne tipe) ter območja, ki so pomembni na slovenski, evropski in svetovni ravni. Natura 2000 je družbena zaveza, kako bomo varovali naravo. Upravljanje Nature 2000 v Sloveniji je skladno z Zakonom o ohranjanju narave in Uredbo o posebnih varstvenih območjih Natura 2000 opredeljeno z operativnim programom upravljanja območij Natura 2000, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Slednji vključuje medsektorsko usklajene varstvene cilje, usmeritve in ukrepe za vrste in habitatne tipe na območjih Nature 2000 ter določa nosilce izvajanja ukrepov.

Priprava PUN je proces usklajevanja – Skrb za Naturo 2000 je naša skupna odgovornost

Na podlagi informacij o stanju vrst in habitatnih tipov ter sektorskih analiz o učinkovitosti ukrepov v programu upravljanja pripravljavci PUN posodobijo varstvene cilje in oblikujejo predloge in ukrepov Nature 2000 za naslednje obdobje. V pripravi predlogov je sodelovalo več kot 85 strokovnjakov iz 13 organizacij. V nadaljevanju so sektorji predlagali izboljšave in dopolnitve na področju izvajanja ukrepov in administracije, poleg tega pa so izpostavili tudi sodelovanje vseh izvajalcev ukrepov Nature 2000, nadgradnjo informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk ter okrepitev in vlaganje v izobraževanje in ozaveščanje ter promocijo ukrepov. Končna oblika ukrepov je rezultat obsežnih usklajevanj med sektorji in ob sodelovanju deležnikov, ki so potekala na več kot 80 sektorskih delavnicah in se jih je udeležilo več kot 170 predstavnikov različnih sektorjev.