Ostalo

Prebivalec Slovenije v povprečju vsako leto ustvari okoli pol tone komunalnih odpadkov

Prebivalec Slovenije v povprečju vsako leto ustvari okoli pol tone komunalnih odpadkov in količine se zaenkrat ne zmanjšujejo. Vsako leto ustvarimo tudi okoli 7,5 tisoč ton nevarnih komunalnih odpadkov oz. 3,6 kg na prebivalca. Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov se z leti sicer izboljšuje, a za varovanje naravnih virov je potrebno zagotavljati tudi preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovno uporabo.
Komunalni odpadki so odpadki, ki večinoma nastajajo v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih in predstavljajo okoli 20 % vseh nastalih odpadkov. Vsako leto odvržemo več komunalnih odpadkov med njimi tudi nevarnih. V letu 2019 smo odvrgli 509 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, med njimi je bilo 3,7 kg nevarnih komunalnih odpadkov.

Od leta 2011 se količine nastalih komunalnih odpadkov povečujejo in znašajo že čez milijon ton. Za ponovno uporabo in recikliranje je bilo v letu 2019 pripravljenih nekaj več kot polovica (59,2 %) komunalnih odpadkov . Recikliranih, kompostiranih in digestiranih je bilo 393 tisoč ton komunalnih odpadkov. Odložili smo jih 66 tisoč ton, v sežig in sosežig z izrabo energije smo oddali 136 tisoč ton komunalnih odpadkov.

S preprečevanjem nastajanja komunalnih odpadkov, ponovno uporabo izdelkov in ločevanjem odpadkov za reciklažo prihranimo naravne surovine. V zadnjih letih se količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov povečuje. Na ravni EU in v Sloveniji bo potrebno izboljšati ravnanje z odpadki in ga spremeniti v trajnostno ravnanje z materiali. Ne le zaradi izboljševanja kakovosti okolja ter varovanja zdravja ljudi, predvsem zaradi varovanja naravnih virov ter zmanjševanja odvisnosti od uvoženih virov kar bo prispevalo k dolgoročni konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Trajnostno gospodarstvo, ki se navezuje tudi na učinkovitejšo rabo virov in vračanje snovi ter odpadkov v proizvodne procese, je tudi eden od temeljev evropskega zelenega dogovora.

Količino nastalih komunalnih odpadkov zmanjšujemo s premišljenimi nakupi:

  • stvari kot so nekatera orodja in oblačila za posebne priložnosti, ki jih potrebujemo le občasno si raje sposodimo,
  • stvari, ki so iz reciklabilnih materialov oz. se jih da reciklirati in imajo daljšo življenjsko dobo,
  • predmetov, ki jih, ko se nam pokvarijo lahko nesemo v popravilo,
  • izdelkov brez plastične embalaže.

Sicer pa:

  • nevarne odpadke zbirajmo in odpeljimo do najbližjega centra za ravnanje z odpadki,
  • uporabne stvari, ki jih ne potrebujemo več prodajmo, podarimo ali zamenjajmo.