Ostalo

Pozor! Občina Lendava nadaljuje s prodajo preostalega dela kmetijskih zemljišč

Občina Lendava je v drugi polovici januarja na območju občine pričela s prodajo kmetijskih zemljišč vsem zainteresiranim kmetovalcem. V kolikor ste en izmed tistih, ki se za kmetijska zemljišča zanimate, se morate najprej odpraviti na Upravno enoto Lendava ali na enotni državni portal eUprava, kjer lahko začnete z vsemi ustreznimi postopki za odkup. Občina Lendava je tokrat objavila prodajo novih zemljišč.
Po tem, ko smo januarja poročali, da Občina Lendava prodaja kmetijska zemljišča na območjih k.o. Radmožanci, Mostje pri Lendavi, Genterovci, Banuta, Hotiza, Gaberje in Dolga vas, so tokrat javnost obvestili, da tokrat prodajajo kmetijska zemljišča na območjih k.o. Lendava, Lakoš, Čentiba, Dolina pri Lendavi, Petišovci in Pince

Kmetijska zemljišča, gozdovi in kmetije uživajo napram ostalim nepremičninam posebno zaščito. Iz tega razloga, veljajo strožji pogoji in določila, kako in kdaj se lahko kmetijsko zemljišče proda. V prvem koraku je potrebno vsekakor pridobiti podatke o nepremičninah, ki jih lastnik želi prodati. Upravna enota, na območju katere kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži, mora ponudbo prodajalca objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu eUprave. Ponudba mora biti objavljena na oglasni deski in na državnem portalu eUprave 30 dni. Občina Lendava bo ustrezne ponudbe posredovala Upravni enoti Lendava v prihodnjih dneh.

Po sklenitvi prodajne pogodbe mora kupec na upravno enoto vložiti vlogo za odobritev pravnega posla. Upravna enota pridobi potrdilo o namenski rabi zemljišča po uradni dolžnosti. V postopku odobritve pravnega posla upravna enota le-tega posreduje stranki (kupcu), saj ga stranka potrebuje za overitev prodajne pogodbe pri notarju. Pri prodaji kmetijskega zemljišča se obračunava 2 % davek na promet nepremičnin. Zavezanec za plačilo davka je prodajalec, lahko pa, v skladu z dogovorom, tudi kupec. Zavezanec je lahko tudi kupec, če se stranki tako dogovorita. Osnova za odmero tega davka je prodajna cena nepremičnine. V kolikor je prodajalec pri prodaji ustvaril dobiček, se davek plača tudi od slednjega. Ko je davek plačan, je potrebno notarsko overiti podpis na prodajni pogodbi. Kupec postane dejanski lastnik nepremičnine šele, ko se vpiše kot lastnik v zemljiški knjigi.

V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) se šteje, da je pravni posel sklenjen, ko interesent upravni enoti poda izjavo o sprejemu ponudbe. V tej fazi še ni nujno, da je pogodba sklenjena že v pisni obliki. Pravni posel pa je sklenjen pod odložnim pogojem, in sicer, da se še naknadno izda odločba o odobritvi pravnega posla. Prodajalec in interesent oziroma interesenti, ki so sprejeli ponudbo kupca, morajo po prejemu obvestila upravne enota, vložiti še namreč vlogo za odobritev pravnega posla. Upravna enota pri tem upošteva vrstni red (predkupne upravičence) in izda odločbo, komu se pravni posel odobri ter komu se zavrne.