Sveže

Potrditev poteka trase za prenosni plinovod Lendava – Ljutomer

Vlada se je na včerajšnji redni seji seznanila s predlogom najustreznejše rešitve trase prenosnega plinovoda, ki je proučen v gradivu “DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava – Ljutomer, Študija variant/Utemeljitev rešitve,” ki jo je pod št. 16017, aprila 2020 izdelalo podjetje ZUM d.o.o., Maribor.
Vlada je kot najustreznejšo potrdila rešitev poteka trase prenosnega plinovoda R15/1 po koridorju že umeščenega prenosnega plinovoda M9 in sicer od Merilno regulacijske postaje (MRP) Lendava proti naselju Gornji Lakoš in v nadaljevanju severno od naselij Gaberje, Kapca, Hotiza, Dolnja Bistrica, Razkrižje in Pristava vse do Ljutomera, kjer se zaključi na obstoječi MRP Ljutomer, ki je predvidena za razširitev na severni strani obstoječega platoja.

Trasa plinovoda dolžine približno 19 km, poteka v koridorju obstoječega plinovoda R15 Kidričevo–Lendava ( plinovod R15) in že umeščenega prenosnega plinovoda M9 Lendava–Kidričevo (plinovod M9).Manjše odstopanje od skupnega poteka s plinovodom R15 je le zahodno od Lendave in med naseljema Dolnja Bistrica in Razkrižje, kjer trasa prečka reko Muro. Na tem delu je predviden potek ob plinovodu M9. Razširitev obstoječe MRP Ljutomer je predvidena na severni strani obstoječega platoja. V sklopu dograditve se plato poveča. Načrtovani so: objekt merilno regulacijske postaje in več manjših tehnoloških objektov na razširjenem platoju cevovodnih povezav. Načrtuje se tudi zaporna postaja v bližini naselja Dolnja Bistrica, ki bo zgrajena na ograjenem platoju, kjer se zgradi jekleni stolp za izpuh zemeljskega plina višine približno 8 m, namenjen hitremu izpuščanju večjih količin plina v primeru poškodbe plinovoda. Do platoja se uredi dostopna cesta.

“Predlog najustreznejše rešitve plinovoda je analiziran in vrednoten s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Na podlagi vrednotenja je rešitev ocenjena kot ustrezna,” so včeraj sporočili iz Vlade.