Ostalo

Pospešena izgradnja Zelene poslovno – industrijske cone Beltinci

Občina Beltinci je uspešno pridobila razvojna sredstva na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo “Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture” s projektom “Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci.” Z izvedbo del se bo zagotovil večji pretok prometa znotraj industrijske cone in vsa druga nujno potrebna infrastruktura za razvoj in rast malih ter srednje velikih podjetij.
Občina Beltinci je uspešno pridobila razvojna sredstva na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo “Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture” s projektom “Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci.” Po pridobitvi razvojnih sredstev so bile izvedene vse potrebne aktivnosti in takoj se je pričelo z izvedbo predvidenih del skladno s terminskim planom. Izbran je bil izvajalec  gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del – Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., ki je pričel z deli konec meseca januarja.

Projekt bo v celoti zaključen 31. 12. 2023

Vrednost celotnega projekta znaša 1.296.981,13 EUR, njegov namen pa je ureditev zelene poslovno – industrijske cone Beltinci, ki je regionalnega pomena. Z izvedbo predvidenih del se zagotavlja večji pretok prometa znotraj cone in vsa nujno potrebna infrastruktura, ki bo omogočala normalno delovanje ter zagotavljala pogoje za razvoj in rast malih in srednje velikih podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Glavni cilj naložbe je komunalna ureditev poslovno – industrijske cone Beltinci, z dokončno izgradnjo ceste z enostransko površino za pešce, ureditvijo odvodnjavanja, fekalno kanalizacijo, vodovodnimi priključki in cestno razsvetljavo ter ureditev trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture. Izvajalec del je izvedel pripravljalna dela za izgradnjo nove ceste in komunalnih vodov ter ostale komunalne infrastrukture (odcepi za vodovod in hidrante, meteorna in fekalna kanalizacija, javna razsvetljava, razvodi za elektro in telekomunikacijsko omrežje).

Z etapnim zaključevanjem izvedbe predvidenih del, polaganjem cevi in jaškov, je izvajalec v traso ceste in pločnika sukcesivno vgrajeval geotekstil in gramozno posteljico z drenažo. V mesecu marcu so se tako zaključila vsa predvidena pripravljalna dela. Takoj zatem se je začelo polaganje cestnih in vrtnih robnikov pločnika ter sukcesivno vgrajevanje tampona v cesto. Vgrajevanje robnikov pločnika se je nadaljevalo v mesecu aprilu, prav tako vgradnja tampona, ki je skorajda že v celoti zaključena.

Poleg tega je izvajalec del vgradil tudi vse armiranobetonske vence s pokrovi meteorne in fekalne kanalizacije. Na področju predvidene nove cone so se izvedla vsa pripravljalna dela ter zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrst. Ob pločnikih se je očistilo površine in pripravilo podlago ter zasejalo travo. Vsa dela v coni napredujejo skladno s predvidenim terminskim planom. Projekt je sofinanciran v celotni vrednosti upravičenih stroškov v višini 1,060.857,49 EUR iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko – poslovne infrastrukture.