Ostalo

Poročilo nadzornega odbora: Investicija “Zipline” je bila vodena v skladu s predpisi

Nadzorni odbor Občine Lendava se je tokrat lotil nadzora investicije izgradnje turistične atrakcije Zipline vinarium. Kot so zapisali, je bila investicija vodena skladno s predpisi, večje nepravilnosti pa niso bile ugotovljene.
Zipline Vinarium je pridobitev na področju mehkega adrenalinskega turizma in je primerna za vsakogar. Omenjena atrakcija predstavlja novost v slovenskem prostoru, saj sta z izhodiščne točke v neposredni bližini Piramide v Lendavskih goricah in do končne točke v bližini razglednega stolpa speljani dve vzporedni jeklenici, kar omogoča sočasen spust dveh oseb. Nekaj več kot 500 metrov dolgi jeklenici na najhitrejši točki omogočata spuščanje med 50 in 60 kilometri na uro.

Delovna skupina, v zvezi s postopkom izvedbe investicije ni ugotovila večjih nepravilnosti in je mnenja, da je bila investicija vodena v skladu s predpisi

Delovna skupina Nadzornega odbora občine Lendava je opravila nadzorni pregled investicije (novogradnje) ZipLine Vinarium. Poudarek je bil na pregledu podlage za izvedbo investicije, izvedbo postopkov izdelave projektne dokumentacije, postopkov izvedbe javnega naročila, vodenja investicije in porabe proračunskih sredstev. Nadzorni odbor je pregledal kar 14 vrst dokumentov, ki jih je na podlagi pooblastil prejel s strani občine Lendava.

Investicija je bila predvidena v proračunu občine Lendava za leto 2021, ki ga je sprejel Občinski svet na 16. seji, dne 16.12.2020. Ker se investicija v letu 2021 ni izvedla, je bila predvidena v proračunu občine Lendava za leto 2022, ki ga je sprejel Občinski svet na 16. seji, dne 16.12.2020. Za investicijo so bila predvidena sredstva v višini 200.000 evrov in sicer na kontih: Novogradnja v višini 180.000 evrov, Investicijski nadzor v višini 10.000 evrov in Plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 10.000 evrov.

Občinski svet občine Lendava je na 21. redni seji, dne 30.3.2022 sprejel rebalans proračuna občine Lendava za leto 2022. V Rebalansu proračuna so, za investicijo, bila predvidena sredstva v višini 315.124 EUR in sicer v letu 2022 248.403 EUR, pred letom 2022 pa je bilo za investicijo že porabljenih 66.721 EUR in ti stroški zajemajo:

  • nakup zemljišč: 31.737,27 EUR
  • odškodnine za zemljišča: 22.925,75 EUR
  • davek na promet nepremičnin: 342,36 EUR
  • notarske storitve: 2.429,20 EUR
  • projektna dokumentacija: 9.286,40 EUR
    Cena nakupa zemljišč je bila cca 2,00 EUR/m²

Transfer iz državnega proračuna (EU) je bil za investicijo v letu 2022, predviden v višini 136.043 evrov. Sredstva zagotavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, kar je razvidno iz Odločbe o pravici do sredstev, številka dokumenta 33152-280/2022/11, z dne 9.11.2021.

“Skupna vrednost načrtovane investicije je po sprejetem proračunu za leto 2021 in 2022 bila, glede na obseg investicije, načrtovana dokaj nizko, predvideno pa je bilo tudi sofinancirane objekta iz državnega proračuna (EU), kar pa je investitor Občina Lendava predvidel in sprejel z Rebalansom proračuna za leto 2022. V postopku javnega naročanja smo ugotovili, da je bilo javno naročilo vodeno po postopku oddaje naročil male vrednosti, na razpis pa sta prispeli dve ponudbi. S ponudnikoma je bil izveden en krog pogajanj, v skladu s 47. členom ZJN-3.

Investicija je bila delno financirana s strani državnega proračuna (EU) in sicer v višini 136.043 evrov, kar je razvidno iz Odločbe o pravici do sredstev, ki jo je izdala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, številka dokumenta 33152-280/2022/11, z dne 9.11.2021. Nadzorovana oseba je Nadzornemu odboru posredoval tudi Uporabno dovoljenje in Potrdilo skladnosti. Delovna skupina, v zvezi s postopkom izvedbe investicije ni ugotovila večjih nepravilnosti in je mnenja, da je bila investicija vodena v skladu s predpisi,” so zapisali.