Ostalo

Pomursko gospodarstvo v letu 2022 poslovalo dobro in stabilno

AJPES je na podlagi zbranih podatkov iz letnih poročil pripravil Informacijo o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Pomurski regiji v letu 2022. Tako AJPES kakor Pomurska gospodarska zbornica ugotavljata, da je pomursko gospodarstvo v letu 2022 poslovalo dobro in stabilno.
Tako AJPES kakor Pomurska gospodarska zbornica ugotavljata, da je bilo leto 2022 leto oživljanja gospodarstva po Covid-19 in leto velike negotovosti zaradi enormnega dviga cen energentov in trganja dobavnih verig ter zelo različnih poslovnih pogojev, pokazatelj dobrega dela in stabilnega gospodarstva z razvojnim potencialom za naslednja leta. Pomursko gospodarstvo je imelo rekordne prihodke, ki so presegli 3,5 milijarde evrov in razpoložljivi neto čisti dobiček v višini 118 milijonov evrov, ki je ostal na enaki ravni kot leto prej.

V pomurski regiji je v letu 2022 poslovalo 1.879 gospodarskih družb, te so povečale obseg premoženja za 10 odstotkov. Gospodarske družbe so ustvarile za 17,3 odstotkov višji obseg skupnih prihodkov. Tudi obseg prodaje na tujih trgih se je povečal za 9,9 odstotkov. Na domačem trgu so podjetja ustvarila 63,5 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje, na trgu EU 31,6 odstotkov in na trgu izven EU 4,9 odstotka.

Ugoden trend deleža kapitala v sestavi obveznosti do virov sredstev se nadaljuje in je znašal 49,7 odstotka. Vrednost kapitala ostaja na ravni nad eno milijardo evrov, kar pomeni, da se pomurska podjetja zanašajo na lastna sredstva. Pomurska regija je tako med dvanajstimi statističnimi regijami s 204.776 evri prihodkov na zaposlenega na 9. mestu. Po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega 44.175 evrov so pomurske družbe med statističnimi regijami na zadnjem 12.  mestu, po bruto izplačani plači na zaposlenega, ki je znašala 1.823 evrov in se je povečala za 6 odstotkov, pa na 11. mestu.

Neuspešno je poslovno leto zaključilo 499 družb, ki so izkazale čisto izgubo v višini 19.312 tisoč evrov in ta se je v primerjavi z letom 2021 povečala za 2 odstotka. Družbe z izgubo so zaposlovale 1.599 delavcev, kar predstavlja 9,1 odstotkov vseh zaposlenih v pomurskih družbah. 522 gospodarskih družb v regiji iz ustvarjene dodane vrednosti niso bile zmožne pokriti plač in stroškov amortizacije. V teh podjetjih je zaposlenih le še 1.160 delavcev.

Podatki kažejo, da je končni poslovni rezultat še vedno zelo odvisen od velikih družb, ki so ustvarile 40 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje, zaposlovale so 23 odstotkov vseh zaposlenih v regiji ter ustvarile za 36,1 odstotkov celotnega neto čistega dobička. Največji delež zaposlenih 32,6 odstotka pa so imele srednje velike družbe. Najvišji neto čisti dobiček je bil dosežen pri družbah v občini Murska Sobota in sicer v višini 34.644 milijonov evrov.

Produktivnost v Pomurju zaostaja

Pomurske družbe imajo že nekaj let zapovrstjo ugodnejše kazalnike donosnosti, kot so ti v republiki. Na 100 evrov kapitala se je ustvarilo 60 evrov neto dodane vrednosti (v republiki 48 evrov) in na 100 evrov sredstev 30 evrov neto dodane vrednosti (v republiki 23 evrov). Še vedno pa je kljub vidnemu zmanjševanju zaostanka zaznati trend zaostajanja pri temeljnih kazalnikih produktivnosti. Tako so po kazalnikih produktivnosti družbe v Pomurju tudi v letu 2022 zaostajala za slovenskim povprečjem pri prihodkih na zaposlenega za 25,4 odstotka, pri neto dodani vrednosti na zaposlenega za 20,7 odstotka in pri bruto plači na zaposlenega za 10,3 odstotka.

Povprečna neto dodana vrednost na zaposlenega v pomurskem gospodarstvu je v letu 2022 znašala 44.175 evrov (republiško povprečje 55.688 evrov). Delavcem v gospodarskih družbah so bile izplačane povprečne bruto plače v višini 1.823 evrov (v republiki 2.034 evrov). Družbe so povečale tudi obseg kapitala za 6  odstotkov. Ob koncu leta so imele na vsakih 100 evrov kapitala 91,4 evrov dolgov. Gledano v republiškem merilu so pomurske družbe, ki predstavljajo 2,7 odstotka vseh družb v Sloveniji, v letu 2022 zaposlovale 3,3 odstotka vseh zaposlenih ter ustvarile za 2,4 odstotkov vseh prihodkov v Sloveniji.

V Pomurju je v letu 2022 poleg gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov poslovalo še 28 zadrug s 104 zaposlenimi, ki so poslovno leto zaključile z neto  čistim dobičkom v višini 74 tisoč evrov. V Pomurju so v letu 2022 pozitivno poslovali tudi samostojni podjetniki. Ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 19 mio evrov. Največ neto podjetnikovega dohodka in skupnih prihodkov so ugotovili podjetniki s področja gradbeništva. Najvišji neto podjetnikov dohodek je bil dosežen pri podjetnikih v občini Murska Sobota. Število zaposlenih pri podjetnikih se je v letu 2022 spet povečalo. V povprečju je delavec, zaposlen pri podjetnikih v Pomurju, mesečno prejel 1.338 evrov bruto plače, kar je za 485 evrov manj od zaposlenega v pomurskih gospodarskih družbah.