Ostalo

Pomurski vodovod – sistem A: V letu 2023 smo pili dobro in kakovostno vodo

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode v letu 2023 je potekal skladno z določili Pravilnika o pitni vodi in HACCP načrtu, ki določa mesta vzorčenja, pogostnost in obseg preiskav za posamezno odjemno mesto. V splošnem so rezultati meritev pokazali, da smo uporabniki pomurskega vodovoda – sistema A v letu 2023 pili dobro in kakovostno vodo.
Kontrolne točke vodovodnih sistemov so vzorčna mesta pri uporabnikih, vodni viri, mesta po dezinfekciji pitne vode in vodohrani. “V okviru načrtovanega notranjega nadzora se izvajajo mikrobiološka in kemijska preskušanja. Obseg preskušanj je odvisen od ugotovljenih dejavnikov tveganja in ocene tveganja. Redna preskušanja v notranjem nadzoru so osnovne preiskave za ugotovitev skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode,” so zapisali pri lendavskem javnem komunalnem podjetju Eko-park.

Notranji nadzor izvaja tudi upravljalec vodovoda v obliki internih analiz, ki prinašajo dodatne informacije o delovanju sistema. “Interni nadzor pitne vode imamo vzporedno vključen v plan notranjega nadzora (PNN) in je prilagojen razmeram na sistemu. Dodatne analize se uvedejo v primeru neskladnosti, med reševanjem pritožb strank in po vzdrževalnih delih na vodovodnem sistemu,” še pojasnjujejo pri podjetju Eko-park Lendava.

V letu 2023 je bilo v redni notranji nadzor vključeno 51 vzorčnih mest na vodovodnem sistemu, pipah uporabnikov in vodnem viru. Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode se upoštevajo mikrobiološki in fizikalno-kemijski parametri. Kot so pojasnili, je lansko leto bilo opravljenih skupno 170 mikrobioloških in 170 fizikalno-kemijskih preizkušanj. Po planu notranjega nadzora za leto 2023 je bilo predvidenih 166 preizkušanj. Po posebnem naročilu zaradi preverjanja ukrepov v zvezi z neskladnostjo oz. drugih razlogov so bili odvzeti štirje vzorci. Eko Park je izvedel še 129 lastnih preizkušanj v sklopu internega nadzora.

Na Pomurski vodovod – sistem A je priključenih skupno 20.661 uporabnikov, lansko leto pa je bilo izčrpanih skupno 1.510.939 kubičnih metrov vode. Rezultati mikrobiološkega in fizikalno-kemijskega preskušanja pri notranjem nadzoru so pokazali, da so pri 170 odvzetih vzorcih bili neskladni zgolj trije in sicer dva vzorca kjer voda “priteče” iz vodnega vira Gaberje ter en vzorec, kjer voda “priteče” iz vodnega vira Turnišče.

Dva vzorca odvzeta na OO Gaberje sta bila neskladna s pravilnikom o pitni vodi, zaradi prisotnosti koliformne bakterije in prisotnosti skupnega števila mikroorganizmov (MO) pri 37 stopinjah Celzija. V tem primeru neskladnost ni bila ugotovljena na samem vodovodnem omrežju, temveč v hišni napeljavi uporabnika. Kar pa se tiče drugega neskladnega vzorca, je le-ta bil ugotovljen pri izpuščanju vode iz hidranta. Vzrok za to neskladnost pripisujejo kombinaciji višje temperature pitne vode ter nezadostnemu izpiranju pred vzorčenjem. Fizikalno kemijski parametri in ostali mikrobiološki parametri sicer niso prekoračili mejne vrednosti oz. niso odstopali od običajnih vrednosti.

Na vodnem viru Turnišče in OO Turnišče je bil en vzorec neskladen s pravilnikom o pitni vodi. Dne 4.10.2023 je na vzorčnem mestu Vrtec Turnišče, pipa v kuhinji odvzet vzorec pitne vode, ki je bil neskladen s Pravilnikom o pitni vodi, zaradi prisotnosti koliformne bakterije, ocenjeno 1 CFU/100 mL. Ostali mikrobiološki parametri ne prekoračujejo mejnih vrednosti oz. ne kažejo na prisotnost patogenih bakterij. Izmerjene vrednosti pH 6,5 so na spodnji meji ter jih pripisujejo značilnosti geološke sestave izvira pitne vode. Vrednost 6,5 ± 0,2 enote pH ocenjujejo kot normalna nihanja na vodnem viru. Vodni vir sicer izkazuje obremenjenost z nitrati, ki jih povezujemo s kmetijsko dejavnostjo v bližini vodnega vira, vendar vsebnosti ne prekoračujejo mejno vrednost 50 mg/l.

Državni monitoring je bil izveden 15-krat in ta ni ugotovil neskladnosti.

“Koncentracije stranskih produktov dezinfekcije v pitni vodi v letu 2023 ocenjujemo kot nizke. Najvišja izmerjena vrednost PPK je bila 0,13 mg/L. Najvišja izmerjena vrednost trihalometanov je znašala 7,4 μg/L, mediana = 1,1 μg/L (mejna vrednost je 100 μg/L). Mediana pH vrednosti je znašala 7,1. Izmerjena vrednost trdote vode na vodnem viru Gaberje je bila 7,4 odH, kar pomeni, da je voda srednje trdega tipa. Mediana koncentracije magnezija je 6,15 mg/L in kalcija 36,5 mg/L. Voda ni korozivna. Mediana koncentracije železa je znašala 27 μg/L (mejna vrednost 200 μg/L) in mangana 4,3 μg/L (mejna vrednost 50 μg/L).

Amonij in nitrit se zaznavata pod mejo določljivosti metode, kar skupaj z mikrobiološko ustreznostjo virov pitne vode dokazuje odsotnost fekalnega onesnaženja. Relevantnih onesnaževal organskega izvora ne ugotavljamo. Neskladnosti preizkušanj na pesticide in ostanke relevantnih pesticidov ter njihovih razgradnih produktov, nekaterih halogeniranih lahkohlapnih ogljikovodikov in nitratov, pri uporabnikih in vodnem viru niso bile ugotovljene. Onesnaženost pitne vode z nitrati, ki je značilna za območja Pomurja in Podravja in je v tesni povezavi z razmerami v podzemni vodi aluvialnih vodonosnikov, ne ugotavljamo. Mediana nitratov je 7,2 mg/L, max=8,0 mg/L. 

Trenutno kemijsko stanje vode ocenjeno kot dobro. Obstajajo sicer lokalne obremenitve iz kmetijske dejavnosti na bližnjih kmetijskih zemljiščih, ki pa varnost pitne vode tega vodnega vira trenutno ne ogrožajo,” zaključujejo pri Eko-parku.