Ostalo

Pomurski vodovod: Kako kaže s tretjim vodnim virom?

Blizu 22 tisoč prebivalcev ima zdaj vodo iz zajetij v Gaberju in Turnišču. Iz omenjenih vodnih zajetij se torej “polnita” vodovodni sistem A pomurskega vodovoda, a hkrati že več let potekajo razgovori o tretjem vodnem viru, kot to veleva projektna dokumentacija vodovodnega sistema A, ki pa bi moral biti zgrajen nekje v bližini reke Mure, kjer so zadostne količine pitne vode.
Vodovodni sistem A pomurskega vodovoda oskrbuje okrog 22.000 prebivalcev občin Lendava, Črenšovci, Odranci, Velika Polana, Turnišče, Dobrovnik in Kobilje iz vodnih virov Gaberje in Turnišče. Čeprav je občina Velika Polana del pomurskega vodovoda, se ta že od leta 2018 oskrbuje iz lastnega vodnega vira. Upravljavec sistema je lendavsko javno podjetje Eko park d.o.o. Nujno potrebno bi bilo zgraditi še tretji vodni vir, kot to veleva projektna dokumentacija Pomurskega vodovoda – sistema A, ki pa bi moral biti zgrajen nekje v bližini reke Mure, kjer so zadostne količine pitne vode. S tem bi v poletnih mesecih, predvsem na območjih, ki so najbolj odmaknjena od gaberskega vodnega zajetja, rešili problem pregrevanja vode v sistemu.

Na podlagi večje zanesljivosti delovanje vodovodnega sistema A in zapisanega v prijavi projekta “Oskrba Pomurja s pitno vodo” so tudi v letu 2021 potekale aktivnosti v zvezi z izgradnjo tretjega vodnega vira, na vodovodnim sistemom A. Lokacija tretjega vodnega vira v Dolnji Bistrici, Občina Črenšovci, je bila določena že v prijavi projekta leta 2012. V letu 2021 je bilo pridobljeno dovoljenje za črpalne preizkuse ter izvedeno javno naročilo s strani občine Črenšovci. S strani firme Vodnar je bila izdelana idejna zasnova o delovanju vodovodnega sistema, po vključitvi tretjega vodnega vira v sistem. Izdelan je bil idejni projekt vodnega vira z vključitvijo v sistem.

Geološki zavod Slovenije je pripravil strokovne podlage in program raziskav za pridobitev dovoljenja za raziskave, za tretji vodni vir na Dolnji Bistrici. Pridobljeno je bilo dovoljenje za raziskave tretjega vodnega vira. Vse aktivnosti so bile predstavljene na sestanku družbenic. Končna odločitev o začetku raziskav in načinu financiranja tretjega vodnega vira, bo predmet ponovne obravnave in odločanja na Svetu družbenic.