Ostalo

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost razpisala 331 tisočakov težek razpis

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) je včeraj tudi uradno objavila razpis, težek 331 tisoč evrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 za leto 2024.
Upravičeno območje javnega razpisa je programsko območje Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024, sofinanciranje izvajanja projektov pa je možno na narodnostno mešanih območjih. Upravičeni prijavitelji javnega razpisa so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.

Višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2024 znaša 331.995,51 evrov, sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Izplačila sredstev so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. V kolikor bi bile pravice porabe na navedeni proračunski postavki ukinjene ali zmanjšane, lahko PMSNS razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju spremeni znesek sofinanciranja ali dinamiko izplačil.

Zaprošena nepovratna sredstva znašajo največ 75 % celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % zneska pomoči brez DDV-ja.

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 10.000 evrov, najvišji pa 50.000 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 200.000 evrov (oz. 100.000 evrov, če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju, ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje pomoči po »de minimis« prejete v obdobju zadnjih treh let, ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.