Iz občinskega sveta Občine LendavaOstalo

Podpora občinskih svetnikov: Subvencije za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav tudi v letošnjem letu

Občinski svetniki so na minuli redni seji občinskega sveta soglašali s predlogom župana občine, da se višina subvencije nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Lendava določi v višini 1.500 evrov za posamezno malo komunalno čistilno napravo. Občinski svetniki svetniške skupine Svoboda so sicer predlagali, da se ta subvencija, glede na proračun, naj dvigne na 2.000 – 2.500 evrov. Višina subvencije velja za leto 2023.
Občina Lendava je v zadnjih šestih letih (2016 – 2022) podelila skupno 109 subvencij za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot, v skupni višini 163.500 evrov. Povprečna izkoriščenost zagotovljenih proračunskih sredstev za ta namen, je bila v obdobju 2016 – 2022, 50,31 %. Predlagana višina subvencije za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do populacijskih enot je bil enaka tisti predhodnim letom, torej 1.500 evrov ter je enaka za vse, tako za fizične kot pravne osebe. Takšen predlog je bil soglasno sprejet. Predlagana višina subvencije predstavlja okrog 50 % celotne vrednosti investicije nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave.

V letu 2023 je za subvencioniranje individualnih malih komunalnih čistilnih naprav ter izgradnjo potencialnih skupnih malih komunalnih čistilnih naprav v proračunu Občine Lendava namenjenih skupaj 30.000 evrov na proračunski postavki 150023 – Gradnja in subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav. Sredstva v proračunu so planirana na osnovi realizacije prejšnjih let. Upravičenci do subvencije so fizične osebe, pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki je lastnik/solastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe in ima stalno prebivališče v občini Lendava oz. registrirano dejavnost na lokaciji investicije. Subvencijo odobri občinska uprava z odločbo, in sicer na osnovi popolne vloge vlagatelja, v skladu z javnim pozivom.

Vlada RS je na svoji 32. seji septembra 2020 sprejela “Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,” ki določa: “Na območjih zunaj meja aglomeracij, kjer opremljanje z javno kanalizacijo ni predpisano, morajo lastniki obstoječih objektov zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode skladno s predpisanimi zahtevami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (praviloma male komunalne čistilne naprave ali nepretočna greznica) najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta, če je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje. Če pa se komunalna odpadna voda odvaja v okolje brez kakršnega koli čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, pa je ta rok bil najpozneje do 31. decembra 2021.”

Približno 115 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v občini Lendava ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko omrežje

“Glede na razpršenost poselitve (gričevnati del občine), ekonomičnosti izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti objektov, se ocenjuje, da še približno 115 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v občini Lendava ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko. Ker morajo posamezniki sami poskrbeti za pravilno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, so žal na mnogih predelih občine, predvsem v gričevnatem delu, še vedno vidni izpusti odpadnih voda neposredno v naravo. Ker strošek nabave in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ni nezanemarljiv, bi s subvencioniranjem vzpodbudili občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda,” so sporočili iz Občine Lendava.