Ostalo

Po novem: Pretočne greznice do konca leta 2025!

Glede na razpršenost poselitve (gričevnati del občine in naselje “Grede”), ekonomičnost izgradnje javne kanalizacije ter dostopnosti objektov, se ocenjuje, da približno 250 objektov s prijavljenim stalnim prebivališčem in registrirano dejavnostjo v občini Lendava, ne bo nikoli priključenih na javno kanalizacijsko omrežje. Če je do sedaj veljalo, da je potrebno malo komunalno čistilno napravo namestiti najkasneje do konca leta 2021, pa je vlada RS  datum sedaj premaknila na leto 2025.
Tri tedne pred iztekom prej veljavnega roka, 31. decembra 2021, je vlada to storila z Uredbo o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Da pojasnimo: Do konca leta 2025 imajo čas za zamenjavo pretočnih greznic z MKČN oziroma ustrezno nadgradnjo tisti lastniki stanovanjskih hiš na območjih, kjer ni kanalizacije, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 14. 12. 2002, če odvajanje in čiš­čenje komunalne odpadne vode ne ustreza predpisom, ki so veljali v času gradnje. Če njihove pretočne greznice, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, ustrezajo takratnim predpisom, pa jih morajo zamen­jati ob prvi rekonstrukciji stavbe.

Občina s subvencioniranjem vzpodbuja občane k čimprejšnji ureditvi pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Sredstva v proračunu so planirana na osnovi realizacije prejšnjih let in tudi v letošnjem letu subvencija znaša 1.500,00 evrov. V primeru, da načrtovana sredstva v proračunu ne bodo zadoščala, bodo sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Občina Lendava je v zadnjih petih letih skupno podelila 74 subvencij. Ker morajo posamezniki sami poskrbeti za pravilno čiščenje in odvajanje odpadnih voda, so žal na mnogih predelih občine, predvsem v gričevnatem delu, še vedno vidni izpusti odpadnih voda neposredno v naravo.