Ostalo

Pismo o nameri med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri razvoju narodnostno mešanega območja

Vlada Republike Slovenije je na minuli redni seji sprejela Pismo o nameri med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje.
Republika Slovenija od leta 2017 izvaja razvojne programe na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, Madžarska pa je leta 2020 začela z izvajanjem razvojnega programa na območju, kjer živi slovenska narodna skupnost v Porabju. Ob tem obe strani ugotavljata, da dosedanji način financiranja razvojnih projektov ne omogoča doseganja zavez iz Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji iz leta 1992 ter želita okrepiti predvsem gospodarski in infrastrukturni razvoj narodnostno mešanih območij na obeh straneh meje.

Za krepitev sodelovanja Republike Slovenije in Madžarske na narodnostno mešanih območjih je že ustanovljeno MURABA Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju: MURABA EZTS) s sedežem v Monoštru / Szentgotthárdu, katerega članice so občina Monošter / Szentgotthárd, občina Lendava, Državna slovenska samouprava in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Združenje izvaja različne projekte, ki so osredotočeni na razvoj narodnostno mešanih območij. Glede na že vzpostavljeno strukturo Muraba EZTS in skladno z namero, da bosta Republika Slovenija in Madžarska na obeh straneh meje še intenzivneje krepili razvoj narodnostno mešanih območij, obe strani izražata tudi namero po uporabi obstoječe strukture Muraba EZTS. V ta namen si bosta obe vladi prizadevali spodbujati dejavnosti Muraba EZTS. Prizadevali si bosta za enakopravno zastopanost obeh držav v procesih odločanja o porabi razvojnih sredstev.

Pismo o nameri bosta podpisali obe strani, ki bosta skupaj izoblikovali program, namenjen razvoju narodnostno mešanega obmejnega območja, in strategijo, na kateri bo ta temeljil, v okviru katere bosta skupno določili cilje programa in časovni načrt financiranja. Obe strani nameravata izvajanje programa začeti leta 2022 in ga končati do konca leta 2026.

V zvezi s financiranjem programa se obe strani dogovorita, da si bosta v obdobju 5 let postopoma, v skladu z časovnim načrtom financiranja, določenem v strategiji, prizadevali zagotoviti sredstva, potrebna za izvajanje programa, vsaka stran v vrednosti največ 25 milijonov evrov.