Ostalo

Petišovci: Izvršba z odstranitvijo objekta po prvi osebi in vzpostavitev zakonitega stanja

V naselju Petišovci je inšpekcijski zavezanec odstranil dvoetažni poslovni objekt, ki je bil zgrajen brez ustreznih upravnih dovoljenj. Z odstranitvijo je izvršil obveznost, ki mu je bila naložena z odločbo in sklepom o dovolitvi izvršbe.
Temeljni cilj inšpekcijskega nadzorstva je zagotavljanje in vzpostavitev zakonitega stanja. Inšpektor vzpostavitev zakonitega stanja najprej odredi z inšpekcijsko odločbo.

Če zavezanci v upravnem postopku ne izvedejo obveznosti, ki so jim bile naložene v odločbi, ima inšpektor nove možnosti. Proces vzpostavitve zakonitega stanja inšpektor nadaljuje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku z uvedbo izvršilnega postopka. Zavezancu se vroči sklep o dovolitvi izvršbe, v katerem se določi dodatni rok za izvršitev obveznosti, ki so mu bile odrejene z odločbo, ter se ga seznani, da bo v primeru neizvršitve odločba izvršena po drugi osebi ali če to ni mogoče, z denarnim prisiljevanjem.

Zavezanci imajo ves čas postopka možnost, da vzpostavijo zakonito stanje tako, da sami odstranijo nezakonite gradnje, jih prilagodijo tako, da izkazujejo legalno zakonito stanje; pridobijo ustrezna upravna dovoljenja oziroma objekt legalizirajo.

V letu 2022 so inšpekcijski zavezanci izvršbo izpeljali v 278 zadevah.  Leta 2023 so inšpekcijski zavezanci izpeljali izvršbo v 244 zadevah. V 171 zadevah so pridobili upravno dovoljenje oziroma so objekte legalizirali. V 32 primerih pa je bil dovoljen odlog izvršbe inšpekcijskih ukrepov.

V konkretnem primeru je bilo v inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da je objekt zgrajen v nasprotju z gradbenim dovoljenjem  (neskladna gradnja, ki se izvaja v nasprotju z gradbenim dovoljenjem). Inšpektor je inšpekcijskemu zavezancu odredil ustavitev ‘gradnje oziroma izrekel prepoved uporabe objekta oziroma tistega njegovega dela, ki se uporablja v nasprotju s pogoji iz gradbenega dovoljenja, dokler inšpekcijski zavezanec ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja’.

Ker je Upravna enota Lendava zavrgla zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja, je  gradbeni inšpektor zavezancu izdal odločbo, s katero mu je odredil odstranitev objekta na lastne stroške.

Ker zavezanec ni izvršil obveznosti iz odločbe, je inšpektor začel postopek upravne izvršbe z denarno prisilitvijo. S sklepom o dovolitvi izvršbe mu je zagrozil z denarno kaznijo v višini 20.000 evrov (dvajset tisoč evrov), v kolikor ne bo izvršil odločbe na naknadnem roku štirinajstih mesecev.

V kontrolnem pregledu v začetku letošnjega februarja je bilo ugotovljeno, da je nelegalna gradnja odstranjena. S tem je vzpostavljeno zakonito stanje.