Peticija proti smradu: Podpisalo jo je že nekaj več kot 1.200 občanov

Smrad je na območju naše občine žal še vedno prisoten, velikokrat pa je slednji neznosen. Najpogosteje trpijo prebivalci Petišovcev, Trimlinov in Dolnjega Lakoša. Občani imate možnost prispevati svoj podpis, katerega je do včeraj oddalo že nekaj čez 1.200 občanov.
Na sedežu podjetja Eko park d.o.o., ali pa pri predstavnikih krajevne skupnosti v kateri bivate, imate občani Občine Lendava možnost prispevati svoj podpis na peticiji, ki bo že kmalu, vključno s podpisi, katerih je trenutno že čez 1.200, romala na Ministrstvo za okolje in prostor, natančneje, na inšpektorat za okolje. V peticiji avtorji poudarjajo 72. člen ustave, ki pravi, da ima “vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.”

Avtorji peticije med drugim pišejo, da je na območju občine Lendava kar nekaj gospodarskih subjektov, ki so povzročitelji emisij v okolje (bioplinarna, sežigalnica, kompostarna, …), ki so zelo moteča za širšo okolico, v smislu kakovosti življenja in morebiti potencialno nevarne za zdravje občanov.

“Glede na to, da se to stanje kljub večkratnim opozorilom, prijavam na pristojne inštitucije, … že leta ni spremenilo na boljše, kvečjemu se razmere slabšajo in kljub temu nobena od pristojnih inštitucij ne ukrepa, spodaj podpisani občani občine Lendava na podlagi prej citiranega člena Ustave RS in Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur list RS 31/07,70/08,61/09,50/13,44-22-ZVO-2 in 48/22) od države, državnih inštitucij in lokalne skupnosti zahtevamo:

  • da pristojne inšpekcijske službe preverijo dejansko stanje na terenu, tudi izven rednega delovnega časa, ne le dokumentacijo v podjetjih. O svojih ugotovitvah naj sproti obveščajo občino Lendava, ta pa občinski svet
  • da se izvede revizija in morebitna dopolnitev veljavnih okoljevarstvenih dovoljenj
  • da se povzročiteljem emisij na podlagi 10.a člena Uredbe naložijo takojšnji ukrepi za odpravo širjenja emisij v širše okolje ter se do izvedbe nepravilnosti prepove obratovanje
  • da se javnost seznani s z vsebino veljavnih okoljevarstvenih dovoljenj ter s podatki kateri materiali, snovi se predelujejo-sežigajo, kakšne emisije se ob tem širijo v okolje ter kakšen je morebiten vpliv le teh na zdravje ljudi
  • da se nemudoma pristopi k spremembi okoljske zakonodaje v smislu, da se konkretno določijo mejne vrednosti emisij oziroma na način, da bodo lahko inšpekcijske službe brez izgovorov ukrepale proti kršiteljem ter da je lahko lokalna skupnost stranka v postopku pri izdaji in širitvi okoljevarstvenih dovoljenj
  • da se bioplinarni, ki je v trenutni lasti podjetja Egytec, zaradi dosedanjih slabih izkušenj, brez izrecnega soglasja lokalne skupnosti ne izda okoljevarstveno dovoljenje za nadaljnje obratovanje
  • da država zaradi neučinkovite in pomanjkljive zakonodaje, ki je omogočila nastanek ekoloških problemov za širše okolje na območju občine Lendava, na svoje stroške poskrbi za učinkovito sanacijo lokacij, brez dodatnih težav za občane v širšem okolju
  • da Občina Lendava uveljavi ves svoj vpliv in na pristojnem ministrstvu prepreči izdajo novih okoljevarstvenih dovoljenj podjetjem in dejavnostim, ki so potencialni povzročitelji emisij v okolje.”