Ostalo

Opravljen nadzor proračuna občine Črenšovci v minulih šestih mesecih ni pokazal nepravilnosti

Nadzorni odbor Občine Črenšovci je pripravil Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru proračuna občine Črenšovci v obdobju januar – junij 2022. Predmet nadzornega pregleda je tako bilo Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Črenšovci za leto 2022, nadzor pa je pokazal, da Občina Črenšovci z javnim denarjem gospodari po črki zakona.
Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi Rozina Pučko (predsednica), Anton Horvat (član) in Anita Gjerek (članica). Delovna skupina je opravila pregled kartic finančnega knjigovodstva za leto 2022 z vsemi dokazili, ki so podlaga za izplačilo na kontih Drugi posebni materiali in storitve – Organizacija občinskega praznika, Stimulacije za študente, Denarna pomoč za novorojenčke v Občini Črenšovci, LAS pri dobrih ljudeh – sofinanciranje dejavnosti, Nakup drugih osnovnih sredstev ter Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini – sekundarni vodi in investicijska dela.

Nadzorni odbor je ugotovil, da je skupna poraba na kontu za organizacijo občinskega praznika znašala 8.630,13 evrov. Največjo postavko na kontu je predstavljala denarna nagrada za nagrado Občine Črenšovci. Občinski svet na svoji 26. redni seji, dne 6.4.2022 na predlog KVIAZ, sprejel sklep o podelitvi nagrade Občine Črenšovci za leto 2022 Športnemu društvu Črenšovci v višini trikratnika povprečnega mesečnega neto osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, oz. v znesku 3.810,90 evrov. “Nagrada je bila podeljena in izplačana skladno s sprejetim Sklepom občinskega sveta in z veljavnim Odlokom občine,” so ugotovili. V nadaljevanju je nadzorni odbor ugotovil, da znesek na omenjeni postavki odstopa napram planiranemu znesku za leto 2022 v višini +40 %, kar je posledica dodatnih stroškov zaradi obeležite 700. obletnice prve omembe kraja Črenšovci, in sicer stroškov vezanih na:

  • Nakup in razdelitev spominskih vrečk v vsako gospodinjstvo v občini,
  • Nakup in razdelitev razglednic v vsako gospodinjstvo

“Ostale postavke so skladne s planiranimi, upoštevajoč indeksacijo oz. splošno rast cen. Nadzorni odbor predlaga, da se za leto 2023 na tej postavki planira obseg sredstev skladno s splošno rastjo cen, vendar na podlagi predvidenih in ne realiziranih stroškov v letu 2022,” so zapisali.

Nadzorni odbor je, kar se tiče konta Stimulacije za študente ugotovila, da je na podlagi Razpisa za dodelitev stimulacije študentom Občine Črenšovci v šolskem letu 2021/2022 z dne 7.3.2022  v prvem poletju prejela 59 vlog študentov za dodelitev stimulacije ali za diplomiranje, ali za napredovanje v višji letnik. Skladno s Pravilnikom o stimulaciji študentov Občine Črenšovci in njegovimi spremembami je občina z vsemi 59 upravičenci sklenila Pogodbe o stimulaciji, prav tako je vsem upravičencem skladno z določili pravilnika izplačala pogodbeno dogovorjene zneske.

Nadzorni odbor je v nadaljevanju ugotovil, da se sredstva za novorojence podeljujejo na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Črenšovci. V 1. polletju 2022 je bilo na podlagi sporazumov o enkratni denarni pomoči za novorojenca izplačanih 19 denarnih pomoči novorojencem, v skupnem znesku 3.800,00 EUR.

Nadzorni odbor je pregledal tudi Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi operacije v okviru strategije lokalnega razvoja z dne 28.11.2019 ter pripadajoč Aneks številka 6, k Pogodbi o sofinanciranju izvajanja SLR in zagotavljanja delovanja LAS za obdobje 2014-2020, št. pogodbe LAS-PRI DOBRIH LJUDEH 2020/2 z dne 17.2.2022. Ugotovili so, da je Občina Črenšovci vključena v lokalno akcijsko skupino (LAS) in je zato dolžna kot član skupine vsako leto participirati dogovorjeni znesek za delovanje LAS. Za leto 2022 je dogovorjen znesek za delovanje, ki ga je Občina na podlagi Zahtevka št. ZDLAS-002/2022 nakazala 30.03.2022 LAS “Pri dobrih ljudeh 2020,” 3.199,32 evrov, kar je skladno s prej omenjeno pogodbo in aneksom.

Nadzorni odbor je pregledal postavko Nakup drugih osnovnih sredstev, v okviru katere se je v pretežni meri nabavila oprema za poročno sobo Občine Črenšovci, dodatno pa še hladilnik za vaško dvorano na Dolnji Bistrici ter uničevalec dokumentov za občinske prostore. Nadzorni odbor si je nabavljeno opremo v poročni sobi ogledal na kraju mesta. “Pri nabavi opreme na zgoraj omenjeni postavki ni ugotovljenih nepravilnosti,” so zapisali.

Kot zadnje se je nadzorni odbor lotil pregleda konta Izgradnje kanalizacijskega sistema v občini – sekundarni vodi in investicijska dela. “Razvidno je, da največjo postavko v višini 8.890,00 evrov predstavlja nakup rezervnih potopnih črpalk za čistilni napravi. Zbiranje ponudb je bilo izvedeno v letu 2021 na podlagi povabila za posredovanje ponudb. Na povabilo sta se odzvala dva ponudnika, ki sta posredovala tudi svoji ponudbi, in sicer podjetji Baling d.o.o. iz Lendave ter CID, Koper. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Baling d.o.o. Pri samem postopku izbora in izvedbe aktivnosti nepravilnosti s strani NO niso ugotovljene,” so še zapisali.