Ostalo

Obremenitve z alergijami so na našem območju lansko leto bile visoke

V mesecu januarju 2017 se je začel monitoring cvetnega prahu na merilni postaji Lendava, po sporazumu Občine Lendava in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NZLOH). Pridobljeni podatki pristojnim omogočajo vpogled na stanje o alergenih v zraku na širšem območju Prekmurja. Lansko leto so obremenitve bile visoke, kaže poročilo.
Podatki, pridobljeni iz lendavske merilne postaje omogočajo vpogled na stanje o alergenih v zraku v radiju več kot 30 kilometrov, v napi državi pa imamo le štiri takšne merilne postaje. Vrednost posamezne je sicer okrog štiri tisoč evrov. Merilna postaja je postavljena v središču mesta na strehi bivše Mercatorjeve trgovine na TLP. Merjenje se je tudi v lanskem letu izvajalo od prvega januarskega do zadnjega decembrskega dne.

Dveletne meritve so potrdile predvidevanja glede nadpovprečne obremenjenosti zraka s cvetnim prahom ambrozije. Nepričakovano so bile visoke obremenitve tudi z alergenim cvetnim prahom ostalih vrst rastlin. Letni seštevek (teža sezone) je bil skoraj dvakrat večji kot na bližnjih postajah.

Sezona pojavljanja alergenega cvetnega prahu se je začela v januarju, mesec in pol prej kot v letu 2017 in zaključila dva tedna kasneje, v sredini oktobra. Dolžina sezone je za dva meseca presegla lansko. Letni seštevek cvetnega prahu je bil 1,8-krat večji od lanskega, predvsem zaradi visokih obremenitev s cvetnim prahom breze, koprivovk, belega in črnega gabra, jelše, ambrozije, trav in hrasta.

Mesec april je izstopal po ekstremno visokih obremenitvah. V tridesetih dneh smo zabeležili 51 % letnega seštevka. Sezona cvetnega prahu ambrozije je trajala 82 dni, začela se je zadnje dni julija in zaključila v sredini oktobra. Bila je za 17 dni daljša kot leta 2017. Letni seštevek ambrozije je bil v Lendavi 10-krat večji od ostalih postaj.

Rezultati meritev za območje Lendave

Letni seštevek je v Lendavi znašal 118.364 zrn, kar je za 187% več kot v Ljubljani in za 176% več kot v Mariboru. Največ cvetnega prahu so prispevali: Breza (24,4 % LS), koprivovke (16,1 % LS), beli in črni gaber (10,0 % LS), jelša (9,7 % LS), ambrozija (9,3 % LS), trave (4,5 % LS) in hrast (4,3 % LS). Prepoznan je bil cvetni prah 52 različnih skupin rastlin.

V letu 2018 je bil na obravnavanih merilnih postajah najbolj obremenjen mesec april, v Lendavi izstopata še marec in avgust. V marcu je bila obremenitev v Lendavi visoka na račun močnega cvetenja jelše, zabeleženo je bilo smo 73% več cvetnega prahu kot v letu 2017 in 2,9-krat več kot na ostalih merilnih postajah. K večjemu mesečnemu seštevku v avgustu so prispevale koprivovke in ambrozija.

Leto 2018 je v Lendavi izstopalo po nepričakovano visokem mesečnem seštevku v aprilu, ko smo zabeležili 60.260 zrn. V tridesetih dneh (od 1. do 30. aprila 2018) smo zabeležili 50,9 % letnega seštevka, kar priča o zelo visokih dnevnih obremenitvah. Za primerjavo lahko uporabimo podatek iz leta 2017, ko smo v celem letu zabeležili 65.409 zrn.

Največ cvetnega prahu so v aprilu 2018 prispevali: breza (47,9 %), gaber (19,4 %), hrast (8,2 %), bukev (4,4 %), jesen (4,4 %) in cipresovke/tisovke (3,4 %). V Lendavi je bila 11. aprila 2018 zabeležena tudi najvišja dnevna obremenitev od kar potekajo meritve v Sloveniji, ta dan je povprečna dnevna obremenitev znašala 13.488 zrn/m³ zraka, prevladovala je breza.

Merilna postaja

Cvetni prah na našem območju

Sezona alergenega cvetnega prahu se je v Lendavi začela s cvetnim prahom leske v prvem tednu januarja in se nadaljevala z začetkom sezone jelše v zadnjem tednu januarja. Zaradi vremenskih pogojev sta bili sezoni dolgi, cvetni prah obeh vrst se je pojavljal v zraku do konca marca. Letošnji začetek sezone je bil za mesec in pol zgodnejši kot v letu 2017. V marcu je bil v zraku tudi cvetni prah cipresovk in tisovk, v aerobioloških analizah ga obravnavajo kot enotno kategorijo cipresovke/tisovke, saj je po morfoloških znakih zelo podoben, razlikuje pa se v alergenem potencialu.

Težavna ambrozija

Ambrozija je tujerodna invazivna vrsta, ki ima v Panonski nižini dobre pogoje za uspevanje. V eni sezoni ena rastlina sprosti od 100 milijonov do 3 milijard zrn (Makra, 2015). Za močno obremenjena območja je značilno, da so alergiki daljše obdobje izpostavljeni visokim dnevnim obremenitvam. Glavna sezona cvetnega prahu ambrozije se je začela v zadnjih dneh julija in je trajala do sredine oktobra, skupaj 82 dni.

Letni seštevek je znašal 10.948 zrn in je bil 15 % nižji kot v letu 2017. Na merilnih postajah v Mariboru in Ljubljani je bilo letos cvetnega prahu ambrozije 10-krat manj kot v Lendavi, kjer smo zabeležili 59 dni s povprečno dnevno obremenitvijo nad 20 zrn/m³ zraka, ki lahko izzove simptome bolezni (Jäger, 1998). V Mariboru je bilo takih dni 20, v Ljubljani le 12 (Preglednica 2). Zelo visoke obremenitve (≥ 100 zrn/m³ zraka) so vztrajale od 7. avgusta do sredine septembra.

In zaključki?

– V letu 2018 ni prišlo do spremembe karte alergenega cvetnega prahu. Prepoznane so bile vrste značilne za centralno Evropo.
– Letni seštevek cvetnega prahu v Lendavi je bil 1,8-krat večji od lanskega.
– Primerjava med merilnimi postajami za leto 2018 kaže, da je bilo v Lendavi 1,8-krat do 1,9-krat več cvetnega prahu kot v Mariboru oziroma Ljubljani.
– Sezona pojavljanja alergenega cvetnega prahu se je začela v prvem tednu januarja, mesec in pol prej
kot v letu 2017. Sezona se je zaključila v sredini oktobra. Dolžina sezone je za dva meseca presegla
lansko.
– Po količini cvetnega prahu je izstopal cvetni prah breze. V obdobju najvišjih obremenitev so bila zrna v večjih količinah prisotna tudi ponoči. Sklepamo, da je prišlo do transporta zrn na srednje in dolge razdalje.
– Sezono senenega nahoda so dodatno obtežile visoke obremenitve s cvetnim prahom jelše, gabra, bukve in hrasta, obremenitev je bila višja za 353 % od lanske.
– Sezona cvetnega prahu ambrozije je trajala 82 dni in bila za 17 dni daljša kot leta 2017. Zabeležili smo 59 dni z dnevnimi obremenitvami 20 in več zrni.