Sveže

Obnova lendavskega gradu: Občina ponudbe zavrnila tudi v drugo. Preverili smo, kaj vse je potrebno obnoviti

Lokacija lendavskega gradu z okolico se je v preteklosti obnavljala predvsem parcialno, brez večjih posegov v samo zgradbo, še manj v okolico in obzidje, večina sanacijskih projektov pa ni bilo dokončanih. Kot so na Občini Lendava napovedali že pred nekaj več kot letom dni, se bo sanacija te lendavske znamenitosti začela le, če bodo pridobljena sofinancerska sredstva. Občina Lendava je tako v prvem (aprila) kakor tudi v drugem (junija) krogu zavrnila vse ponudbe, saj te presegajo zagotovljena finančna sredstva. Ob pomoči zapisov Tomislava Vajde univ.dipl.inž.grad. smo preverili, kaj vse je potrebno obnoviti oz. kaj zajema obnova.
Z načrtovanim projektom obnove in rekonstrukcije lendavskega gradu, za katerega je izdelana projektna dokumentacija, je Občina Lendava pristopila k potrebni obnovi in sanaciji, projekt pa prijavila na spomeniško-varstveni projektni razpis Ministrstva za kulturo, da bi pridobila sofinancerska sredstva za obnovo. Občina Lendava je pridobila 200 tisočakov državnih sredstev, skupno pa namerava za omenjeni porabiti 500 tisočakov. Občina je vse ponudbe prvega javnega naročila zavrnila konec aprila, drugega pa 13. junija iz istega razloga: “Ponudbe presegajo razpoložljiva sredstva.” 

Kaj vse je predmet obnove?

Lokacija objekta je v Lendavi, na grajskem griču na parcelah 3979, 3980, 3981, 3982 k.o. Lendava. Objekt lendavski grad se je obnavljal parcialno, nikoli niso bili narejeni večji posegi v samo zgradbo še manj v okolico in obzidje. V preteklosti so obstajali projekti kot rekonstrukcija jugovzhodnega stolpa, rekonstrukcija jugozahodnega stolpa, vendar noben projekt ni bil nikoli dokončan. Manjši nujni posegi so bili tudi na vzhodnem obzidju, v prejšnjem stoletju, vendar nikoli celoviti, vedno samo nujni posegi, ki so preprečevali večje porušitve zidu. Projekt, ki se je dokončal v celoti, je podporni zid vzhodnih brežin, ki zaustavlja erozijo vzhodnega pobočja lendavskega gradu.

Smiselno bi bilo še preučiti ostale dele pobočja in jih ustrezno zavarovati, saj obstoja možnost zdrsa in erozije ostalih pobočij. To stanje potrjuje geomehanska raziskava podjetja Geokal Maribor iz leta 2001. Leta 2004 je bi izveden projekt Ureditev meteorne kanalizacije pri gradu. S tem projektom je bila speljana meteorna voda iz južnega platoja gradu s tlačnim vodom na vzhodno grajsko dvorišče, od tam pa v mestno meteorno kanalizacijo. Ta kanalizacija delno zajema tudi odvodnjo strešnih vod tudi s preostale strehe, ne zajema pa celotne odvodnje padavinskih strešnih vod in okolice.

Zelo poškodovani in dotrajani so tudi žlebovi, prav tako odtočne cevi. Le-te je potrebno kompletno obnoviti z zamenjavo žlebov in odtočnih cevi. Sedaj meteorna voda namaka zidove gradu in teren pod temelji objekta. Potrebno je tudi na novo speljati drenažo okoli celotnega gradu ter spojiti na meteorno kanalizacijo, ki se mora sanirati, saj ni v pravi funkciji.

Obzidje je v zelo slabem stanju

Obzidje gradu, ki je še ostalo (vzhodni in južni del), je v zelo slabem stanju, nekateri deli so tik pred porušitvijo oziroma so se porušili. Zidove je potrebno sanirati in na mestih dozidati oziroma nadvišati do minimalne višine 1.1 m od terena ob zidu. Na vzhodnem delu zida je potrebno zamenjati zaščitno kapo zidu, saj ima nepravilen padec, nevaren za obiskovalce v primeru naslanjanja na zid, saj obstaja nevarnost zvrnitve preko zidu in padca v globino. 

Od nepravilnega odvodnjavanja s strehe gradu (dotrajani žlebovi in odvodne cevi) se je na mestih zelo poškodovala tudi fasada. Ponekod je fasada odpadla v celoti in se je zaradi mraza in namakanja okrušil celoten zid, ponekod tudi do 30cm v globino. Cokel je na mestih popolnoma odpadel, vsled česar je odstranjen celoten cokel in ga je potrebno sanirati.

Jugovzhodni stolp: Sanacija delno zgrajenega stolpa

Leta 2009 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za graditev jugovzhodnega stolpa. Graditev stolpa se je začela in je bil zgrajen kletni del objekta. Gradnja objekta se je zaradi neznanih vzrokov ustavila in se ni nikoli nadaljevala. Kletni del objekta je začel propadati in je trenutno v ruševinah. Trenutno stanje je nevarno za obiskovalce.

Investitor predlaga, da bi na sedanjem mestu delno zgrajenega objekta, katerega strop kleti (armiranobetonska plošča) in tlak pritličja je v delno zadovoljivem stanju, saniral, zaščitil in izvedel razgledni plato z zaščitnim zidom višine 1.10m. Zid bi se naredil tako, da bi bila možna nadaljnja gradnja stolpa. Okoli platoja bi se uredila okolica (splanirana), izvedla bi se dostopna pot. Saniral bi se tudi kletni del. Ponovno bi se zgradili že zgrajeni oboki, ki so se se porušili, izvedle bi se dostopne stopnice, uredil bi se tlak v kleti. Kletni del se zapre z vrati.