Ostalo

Obeta se ureditev specialističnih ambulant Internega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota

Kot kaže, bo država financirala ureditev specialističnih ambulant Internega oddelka Splošne bolnišnice (SB) Murska Sobota. Lokacija investicije sta obstoječi stavbi Internega oddelka Splošne bolnišnice in Urgentnega centra Murska Sobota, ocenjena vrednost investicije pa znaša 2 milijona evrov in pol.
Kardiološki odsek je samostojna enota v okviru Internega oddelka SB Murska Sobota. Hospitalni del se nahaja v pritličju in 1. nadstropju Internega oddelka (v stavbi C) SB Murska Sobota, specialistične ambulante pa so tudi v kleti stavbe B, prizidka med internim in kirurškim oddelkom. V stavbi B so v kleti sicer specialistične ambulante Internega oddelka in Pljučnega oddelka in je bil do preselitve v stavbo Urgentnega centra diagnostični laboratorij, v pritličju je Oddelek za radiologijo in v 1. nadstropju Odsek za dializo. Prostori slednjega se bodo v okviru drugega investicijskega projekta rekonstruirali in razširili z nadzidavo Urgentnega centra.

Zaradi omejitev prostorov in opreme je moteno izvajanje obstoječih in onemogočeno izvajanje novih specialnih kardioloških posegov oz. postopkov. Storitve ambulantne kardiološke dejavnosti izvajajo v prostorih, ki jih delijo z drugimi dejavnostmi. Edini aparat za ultrazvočne preiskave je nameščen v prostoru, kjer opravljajo ambulantne preglede in je med izvajanjem ambulantnega pregleda nedostopen za izvajanje ultrazvočne preiskave. V istem prostoru je tudi aparat za elektroencefalogram, tako da v terminih izvajanja elektroencefalograma ne morejo izvajati ambulantnih kardioloških pregledov in ultrazvočnih preiskav. Tako storitve ambulantne kardiološke dejavnosti trenutno izvajajo po številnih lokacijah v različnih delih bolnišnice, kar je povezano s številnimi logističnimi izzivi (primernost prostora, nedostopnost do aparatov za funkcijsko diagnostiko, premalo kadra za servisiranje dejavnosti na več lokacijah), tako za zdravstveno osebje kot tudi za bolnike.

Ambulantno rehabilitacijo izvajajo v dislocirani enoti, kjer ne morejo dosegati načrtovanega števila bolnikov. Ravno tako ne dosegajo potreb bolnikov po ambulantni rehabilitaciji. Sedanja lokacija pomeni velike logistične izzive glede prisotnosti zdravnika in ostalega zdravstvenega osebja ter intervencij v primeru zapleta.

Trenutno tudi nimajo nobenih prostorov, ki bi bili namenjeni za izvajanje raziskovalne dejavnosti. Zaradi sedanjih razmer je praktično popolnoma ohromljeno akademsko raziskovalno udejstvovanje, zelo pa je oteženo tudi klinično raziskovanje. S tem ne morejo zagotavljati ustreznih pogojev za raziskovalno delo zaposlenih, s čimer je zmanjšanja možnost za doseganje akademskih nazivov in habilitacij na univerzah, dolgoročno pa za doseganje klinične odličnosti posamezne od medicinskih dejavnosti. S tem je zmanjšana konkurenčnost SB Murska Sobota tako na raziskovalnem, akademskem in pedagoškem področju, kot tudi na področju sistema specializacij.

Predmet investicije je ureditev specialističnih ambulant Internega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki obsega:

  • izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih (GOI) del za rekonstrukcijo in dozidavo obstoječih internističnih ambulant v levem delu obravnavane kletne etaže (TRAKT A). V desnem delu obravnavane kletne etaže oziroma obstoječega laboratorija se izvedejo kardiološke ambulante in histološki laboratorij v okviru vzdrževanih del (TRAKT B),
  • dobavo in namestitev notranje (pohištvene) opreme zadevnih delov objekta in medicinske opreme,
  • izvedbo storitev, tj. pripravo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije in izvajanje nadzora nad izvedbo del.

Predvideni rezultati investicije so:

  • izboljšanje in povečanje zmogljivosti za izvajanje kardiološke dejavnosti v SB Murska Sobota, s tem pa na njenem gravitacijskem območju izboljšana dostopnost do tovrstnih storitev;
  • zagotovitev pogojev za uvajanje novih in naraščanje števila storitev v skladu z zdravstvenimi potrebami prebivalstva;
  • zagotovitev pogojev za nadaljnjo rast kakovosti in uspešnosti kardioloških storitev v akutni bolnišnični in ambulantni obravnavi bolnikov SB Murska Sobota;
  • prispevek k nadaljnjemu izboljšanju kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe v SB Murska Sobota;
  • izboljšanje privlačnih dejavnikov Pomurske statistične regije na področju turizma z vidika tistih gostov zdravilišč in drugih nastanitvenih zmogljivosti, ki potrebujejo kardiološke zdravstvene storitve.

Ne nazadnje se pričakuje, da bo investicija zmanjšala strošek na enoto izvedene dejavnosti zaradi prihrankov na račun lažje logistike med različnimi medicinskimi profili in bolnikom. Zaradi enovite lokacije bodo krajše poti vseh izvajalcev storitev in bolnikov, kar bo zmanjšalo možnost napake med obravnavo in število ponovnih obravnav ali postopkov zaradi istega razloga.

Splošni namen investicije je v SB Murska Sobota za prebivalstvo njenega gravitacijskega območja izboljšati pogoje za izvajanje in posledično dostopnost kardiološke specialistične ambulantne dejavnosti. Konkreten namen investicije je odprava funkcionalne in gradbeno-tehnične ter sanitarno-higienske neustreznosti obstoječih specialističnih ambulant Internega oddelka SB Murska Sobota ter odprava obstoječega primanjkljaja opreme. Namen obnove in adaptacije obstoječih prostorov je zagotoviti sodobno ureditev ambulant in pripadajočih spremljajočih in pomožnih prostorov odseka, ki se bodo uporabljali za ambulantne in hospitalizirane kardiološke bolnike.

Širši cilj investicije je v SB Murska Sobota zagotoviti pogoje za izvajanje kardiološke bolnišnične in zunajbolnišnične dejavnosti ter s tem področjem povezanega akademskega raziskovalnega dela v razširjenem oziroma zaradi povečanih potreb naraščajočem obsegu ter s tem izboljšati pogoje prostora in opreme za preprečevanje predolgih čakalnih dob na povezane storitve. Neposredna cilja investicije sta v zadevnih prostorih Internega oddelka SB Murska Sobota zagotoviti skladnost z zahtevo veljavne tehnične smernice in drugimi normami, prostore ustrezno opremiti z novo opremo in preprečiti tveganje prenehanja uporabe prostorov. Z načrtovano obnovo in adaptacijo prostorov ter opremo bo omogočena varna in kakovostna obravnava bolnikov. Uresničitev namena, neposrednega in posrednega cilja brez izvedbe te investicije ni mogoča. Realizacija investicije, njenega namena in ciljev hkrati pomeni ohranjanje in možnost za povečanje obsega in omogočanje nadaljnjega razvoja kardiološke dejavnosti v SB Murska Sobota, za bolnike pa izboljšano dostopnost do kardioloških specialističnih ambulantnih storitev. Merljivi cilj investicije je dolgoročno zmanjšanje starostno standardizirane stopnje umrljivosti zaradi bolezni obtočil v Pomurski statistični in zdravstveni regiji.

Celotni obseg ambulantnih kardioloških storitev bo z investicijo mogoče povečati za vsaj 10%, predvsem preko izvajanja večjega števila preiskav kot tudi zaradi uvajanja novih storitev. V raziskovalni dejavnosti bodo z investicijo vzpostavljeni pogoji za začetek strukturiranega izvajanja dejavnosti. Menijo, da bodo na novo lahko pridobili 1-2 klinični preizkušanji zdravil letno in da bodo zaradi ustreznih pogojev dela bolj konkurenčni pri akademskih raziskavah ter bodo lahko letno pričeli vsaj z eno novo akademsko raziskavo.