OstaloIz občinskega sveta Občine Lendava

Občinski svetniki v drugem branju podprli prekategorizacijo 113. občinskih cest

Na podlagi določil Zakona o cestah morajo občine kot upravljavci občinskih cest voditi evidence o občinskih cestah in objektih na njih. Skladno s predpisi Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest so morale Občine po uveljavitvi zakonodaje pripraviti Odlok o kategorizaciji občinskih cest. Zaradi neusklajenosti veljavnega občinskega odloka, potekov občinskih cest v sloju Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in stanja v naravi, so občinski svetniki v drugem branju potrdili uskladitev odloka o kategorizaciji občinskih cest z digitalnimi osmi cest.
V fazi usklajevanja osi občinskih cest z dejanskim stanjem se je potek osi nekaterih odsekov spremenil, zato so pri primerjavi starega in novega stanja osi na določenih delih opazna odstopanja. Sprememba osi občinske javne cestne infrastrukture je lahko posledica krajšanja, daljšanja ali ureditve zarisa glede na dejanski potek veljavno kategoriziranih cest v naravi, priključitve na veljavno stanje potekov osi državnih cest in ureditev zarisa glede na veljavni sloj križišč z državnimi in občinskimi cestami in podobno. Glede na obstoječe dogovore med upravljavci cest so se uskladili zarisi osi občinskih cest med sosednjimi občinami ter v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava uredili podatki o dolžinah cest v sosednjih občinah.

Priprava Odloka je temeljila na izhodišču, da se uskladi odlok z dejanskim stanjem na terenu. Občina Lendava predlaga novo kategorizacijo 113-ih občinskih cest. Zaradi ureditve poteka osi občinskih cest glede na dejanski potek cest v naravi se spremenijo tudi stične točke med različnimi upravljavci cest: Zavodom za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS), Občinami Turnišče, Dobrovnik in Velika Polana. Obenem Občina Lendava in ZGS skleneta dogovor o spremembi upravljavca ene gozdne ceste. Z Direkcijo RS za infrastrukturo se zaradi nove kategorizacije dveh javnih poti določita dve novi stični točki z državno cesto ter štiri nove stične točke med državno cesto in novo kategoriziranimi javnimi potmi za kolesarje.

Občina Lendava mora tako uskladiti lastniška razmerja na kategoriziranih cestah. Groba ocenjena vrednost je 200.000 EUR, kar pa je odvisno od samih razmer na terenu, geodetskih izmer in vrednosti posameznih delov parcel glede na namensko rabo prostora in dejansko mikrolokacijo posameznega dela parcele.