Sveže

Občinski svetniki sprejeli predlog Odloka o pomoči mladim

Občinski svetniki Občine Lendava so na minuli redni seji sprejeli odlok, pisan na kožo mladim in sicer Odlok o pomoči mladim, kateri med drugim rešuje večjo stanovanjsko problematiko mladih družin. “S tem odlokom in ostalimi podobnimi prizadevanji želimo in močno upamo na pozitivne rezultate, ki bodo statistiko naseljenosti od 2019 naprej še izboljšali. Spodbujamo in veseli smo vsakega in vsake mlade družine, ki se odloči bivati v domači Lendavski občini,” so sporočili iz Glavne ulice 20.
Mladim je stanovanjski trg manj naklonjen, saj je najobičajnejši način pridobitve stanovanja v Sloveniji nakup, pri čemer imajo mladi praviloma nižje prihodke, na trgu dela pa se soočajo z zaposlitvami za določen čas. Visoke cene nepremičnin ter otežen dostop do finančnih virov mladim otežuje prehod v lastno stanovanje, odhod od staršev in osamosvojitev ter osnovanje najprej lastnega gospodinjstva, šele nato družine.

Da bi se mladim s stalnim bivališčem v občini Lendava pomagalo v skladu z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 in Nacionalnim stanovanjskim programom 2015 – 2025 pri reševanju prvega stanovanjskega problema, se je Občina Lendava odločila narediti pomemben premik k reševanju problematike mladih in pripravila predlog Odloka o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v občini Lendava.

Namen odloka je izvajanje pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema, spodbuda za reševanje le-tega z nakupom zemljišča in gradnjo novega stanovanjskega objekta, nakupom stanovanja ali prenovo starega stanovanjskega objekta na območju občine Lendava, ki je v lasti Občine Lendava. S tem namenom želi občina vzpodbuditi mlade občane, da si svoje nadaljnje življenje uredijo na območju občine Lendava, kjer lahko s svojim delom in ustvarjanjem prispevajo k njenemu nadaljnjemu razvoju. Namen odloka je tudi sofinanciranje komunalnega prispevka za mlade pri gradnji novih in obnovi ali rekonstrukciji starih stanovanjskih objektov.

Prednost do sofinanciranja imajo:

  • mlade družine z enim ali več otrokom
  • zaposleni mladi v deficitarnih poklicih (po klasifikaciji Zavoda za zaposlovanje RS)
  • zaposlene osebe glede na status in število zaposlenih v družini po prioriteti določeni v javnem razpisu (dve zaposlitvi za nedoločen čas, ena zaposlitev za nedoločen čas, ena zaposlitev za določen čas, ena zaposlitev za nedoločen čas, dve zaposlitvi za določen čas, ena zaposlitev za določen čas).

Upravičencu se lahko dodeli še:

  • dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do vrednosti 80 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka v primeru, če gre za nepremičnino, ki je zaščitena z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine,
  • dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka z upoštevanjem oddaljenost nepremičnine od mesta Lendave, in sicer se sofinanciranje komunalnega prispevka poveča do vrednosti največ 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka, kadar gre za nepremičnino ki se kupuje izven naselja Lendava,
  • sofinanciranje komunalnega prispevka se dodatno poveča tudi glede števila otrok v mladi družini do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka, višino sofinanciranja po tej točki odloka bo občina določila v javnem razpisu.

Upravičenec do pomoči je po odloku:

  • mlada oseba ali dve mladi osebi v partnerski zvezi
  • eden ali oba starša mlade družine
  • ali druga odrasla mlada oseba, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice (v nadaljevanju: starš) in je državljan Republike Slovenije ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih držav članic Evropske unije, če imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine Lendava.

Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva gradnja (z nakupom zemljišča in gradnjo novega stanovanjskega objekta), nakup stanovanja v stanovanjskega objekta večstanovanjski stavbi ali obnova oz. rekonstrukcija starega. Mlada oseba po tem odloku je oseba, ki ni stara več kot 35 let. Definicijo mlade osebe je predlagatelj iz prve obravnave spremenil in določil novo starostno mejo mlade osebe in sicer iz dosedanjih 40 let na 35 let.

“Pozitivne posledice tega odloka in njegov namen je privabiti mlade in mlade družine k nakupu občinskih stavbnih zemljišč in stanovanjskih objektov ter v preselitvi oz. ustalitvi na območju občine Lendava, saj analize starostne strukture našega območja kažejo na staranje prebivalstva in odhod izobraženih mladih v druge občine. S tem odlokom rešimo dva problema, in sicer odprodajo občinskih stavbnih zemljišč, na katerih stojijo stare, dlje časa nevzdrževane hiše (ki jih je občina povečini pridobila v zapuščinskem postopku, in jih dejansko ne potrebuje, zato za občino predstavljajo le nepotreben strošek vzdrževanja), hkrati pa privabiti mlade in mlade družine, da ostanejo na območju občine Lendava oziroma da se trajno preselijo nazaj na to območje, kjer lahko s svojim delom in ustvarjanjem prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine,” so sporočili iz Občine Lendava.