Ostalo

Občinski svetniki potrdili predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke

Občina Lendava že nekaj let namenja pozornost najmlajšim občanom v občini. Zadnja leta se ugotavlja, da prehod otrok iz vrtca v šolo predstavlja veliko finančno breme za posamezno družino in da bi družine za ta namen potrebovale finančno pomoč. Včeraj so občinski svetniki na 9. redni seji obravnavali predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke in ga tudi sprejeli.
Pravilnik, ki je bil včeraj sprejet, je pripravljen prav z namenom finančne pomoči družinam ob prehodu otrok v šolo in se z njim določa oblika, vsebina, upravičenci in način uveljavljanja pravice do denarne pomoči za prvošolčke v občini Lendava. Cilj pravilnika je finančno pomagati družinam, katerih otrok prvič vstopa v šolo. Namreč zaradi nakupa šolskih potrebščin so z vstopom otroka v šolo povezani visoki finančni izdatki.

Upravičenci do denarne pomoči so starši otroka, od katerih ima vsaj eden izmed staršev skupaj z otrokom vsaj dve leti stalno bivališče v občini Lendava. Če starša živita ločeno, prejme denarno pomoč tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko biva. Poleg staršev, pa je kot upravičena oseba do denarne pomoči določen tudi zakoniti zastopnik otroka. Prejemnik denarne pomoči je torej eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka, ki je v vlogi naveden kot prejemnik denarne pomoči, kar pomeni, da se starša morata dogovoriti kateri bo denarno pomoč prejel in to v vlogi tudi navesti.

Postopek uveljavljanja pravice do denarne pomoči za prvošolčke se začne z vložitvijo vloge, ki mora vsebovati podatke o prejemniku, številki osebnega računa prejemnika in banki kjer je osebni račun odprt ter podatke o prvošolčku. K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o stalnem bivališču starša in otroka oziroma potrdilo o skupnem gospodinjstvu. Če pa vlogo vlaga zakoniti zastopnik otroka, pa dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu.

Upravičenec bo lahko denarno pomoč uveljavljal v roku 3 mesecev, to je od 1. septembra dalje za tekoče leto prvošolčka. Ta določba je smiselna, saj bi se postopki za uveljavljanje ter pravice v nasprotnem primeru lahko zavlačevali več let. O denarni pomoči bo odločeno z upravno odločbo in sicer v 30. dnevnem roku od prejema popolne vloge. Prejemnik denarne pomoči pa bo dolžan vrniti prejeto pomoč z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov.

Sprejem pravilnika ima finančne posledice za občino v višini 20.000 evrov za leto 2024. Število prvošolčkov v šolskem letu 2023/2024 je znašalo 97, kar pomeni, da bi denarna pomoč ob istem številu prvošolcev znašla 206,19 evrov na prvošolca (po formuli iz pravilnika). Po trenutno veljavni zakonodaji je znesek neto denarne pomoči enak bruto znesku izplačila, saj za namen izplačil denarnih pomoči ni določenih dodatnih dajatev.