Ostalo

Občinski svetniki dali blagoslov k zadolžitvi javnega podjetja Eko-Park

Občinski svet Občine Lendava je na minuli 11. dopisni seji Občine Lendava podal soglasje, da se javno podjetje Eko-Park d.o.o. Lendava v letu 2024 namensko zadolži in sicer za 275 tisočakov, za namene prijave na javni razpis za potrebe nabave nujno potrebne nove opreme. Podjetje se je ob tem tudi zavezalo, da bo zagotovilo sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Eko-Park d.o.o. Lendava je dne 8.5.2024 Občini Lendava posredovalo vlogo, v kateri je zaprosilo za soglasje k zadolževanju. Podjetje se namreč želi prijaviti na Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada iz Ribnice – Javni razpis za finančni produkt – Lokalna komunalna podjetja. Podjetje bi s pomočjo predmetnega razpisa želelo pridobiti posojilo v višini 257 tisočakov in sicer za potrebe nabave nujno potrebne nove opreme.

Kaj želi podjetje nabaviti?

Vir: Eko-Park

Leta 2022 se je podjetje že zadolžilo in dolg uspešno poplačalo

“Javno podjetje Eko-Park d.o.o. Lendava vsako leto obnavlja in nabavlja novo opremo za opravljanje gospodarskih javnih služb (GJS). Kupljeno opremo podjetje financira delno z lastnimi sredstvi, delno pa z najemom posojil. V letu 2022 je tako podjetje nakup nove opreme v celoti financiralo najemom posojila v vrednosti 328.263,67 evrov pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu iz Ribnice, ki je razpisal ugodnejše pogoje najema, kot so jih v tistem času ponujale komercialne banke,” so sporočili iz podjetja.

Na podlagi Programa GJS zbiranje in prevoz odpadkov in sklepa občinskega sveta so se v letu 2024 že v celoti nabavili in plačali zabojniki za steklo za zbiranje stekla na izvoru, kar omogoča ukinitev zabojnikov za steklo na ekoloških otokih, glede katerih so bile stalne pritožbe krajanov. Distribucijo oz. delitev zabojnikov so v celoti opravili delavci podjetja. Vrednost zabojnikov in distribucija, je skupaj znašala 64.440 evrov brez DDV, kar je bil mišljen tudi kot delež lastnih sredstev pri najemu posojila.

Javno podjetje se lahko zadolži

88. člen Zakona o javnih financah določa, da se posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. V istem členu je nadalje določeno, da se skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.

Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1) v 10.g. členu določa, da se posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Izdana soglasja po tem členu se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. Soglasje k zadolžitvi, skladno s tretjim odstavkom 10.g. člena ZFO-1, poda občinski svet. Četrti odstavek istega člena pa določa, da se obseg zadolževanja in obseg izdanih poroštev določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.

Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2024, v svojem 17. členu določa, obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv in sicer, da se lahko v letu 2024 zadolžijo do skupne višine 600.000 evrov ob predhodnem soglasju občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.