Sveže

Občinski svet včeraj potrdil ukinitev ožjega programskega sveta EPK “zaradi neefektivnosti”; Balažek protestno zapustil sejo

V deveti točki včerajšnjega zasedanja občinskega sveta Občine Lendava so prisotni občinski svetniki obravnavali predlog sklepa o ukinitvi ožjega programskega sveta EPK. Sklep je pred samo potrditvijo bil deležen precej žolčne razprave. Občinski svetnik mag. Anton Balažek je že na začetku seje želel, da se točka umakne iz dnevnega reda, česar svetniki niso izglasovali in napovedal, da bo pri obravnavi točke sejo zapustil, kar je tudi storil.
Precej razgreto je bilo ozračje druge polovice zasedanja včerajšnjega občinskega sveta Občine Lendava, ko so prisotni občinski svetniki v deveti točki dnevnega reda obravnavali predlog sklepa o ukinitvi ožjega programskega sveta EPK. Nekdanji župan in trenutni občinski svetnik mag. Anton Balažek je pred začetkom seje, pri potrjevanju dnevnega reda želel deveto točko umakniti iz dnevnega reda, česar občinski svetniki niso izglasovali, po njegovem mnenju pa je gradivo devete točke žaljivo do članov ožjega programskega sveta EPK. Ta je hkrati pred začetkom napovedal, da bo pri obravnavi te točke sejo zapustil, kar je tudi storil in se po končanju obravnave vrnil.

Že sicer pa se je v omenjeni deveti točki med nekaterimi občinskimi svetniki vnela precej žolčna razprava, a je v slednji prevladalo mnenje, da ukinitev ožjega dela programskega sveta EPK podpirajo, kar so svetniki tudi kasneje izglasovali. Projektni svet za koordinacijo aktivnosti pri pripravi kandidature za EPK deluje v ožji in širši sestavi. Projektni svet v ožji sestavi je (bil) sestavljen iz sedmih članov (sedaj že bivši član Aleš Šteger, Dejan Süč, Atilla Pisnjak, Dubravko Baumgartner, Sabina Šinko, Melita Kontrec in Bojan Vogrinčič), projektni svet v širši sestavi pa je sestavljen iz 15 članov in ga vodi župan občine, sestavljajo pa ga še direktorji javnih zavodov, predstavniki madžarske narodnosti, Romska skupnost in HKD.

Kot je dejala Aleksandra Kreslin, v.d. direktorja občinske uprave “je namen ukinitve v bistvu redefiniranje dela programskega sveta, v sklopu manjših delovnih skupin in njegova razširitev.”

“Glede na do sedaj videno in analizirano je bilo delovanje programskega sveta v tej obliki neefektivno, ker v bistvu ni bila jasna njegova vloga oziroma relacije v zvezi s pripravo gradiva.”

“Programski svet EPK 2025, ki je bil imenovan oziroma potrjen na 17. redni seji OS dne 20.10.2017 je sestavljalo 6 oseb, konec leta 2018 je bil imenovan še sedmi član.

Kot je to razvidno iz zapisnikov sestankov programskega sveta, je bila udeležba na sestankih precej neredna in nekonsistentna, kar pa je glede na druge obveznosti večine članov v svojih primarnih službah tudi razumljivo. Programski svet je bil, kot je to razvidno iz njihovega ustanovnega akta posvetovalno telo, vendar se je izkazalo, da v tem smislu ni bilo jasno opredeljeno, komu se je svetovalo. Vedeti je potrebno, da so vse dosedanje aktivnosti in dejavnosti okoli kandidature zelo dobrodošle in tudi nujne, a najbolj ključna in terminsko obvezujoča v tem trenutku je priprava gradiva za kandidaturo, tako imenovani »bid book«. Na podlagi tega precej obsežnega gradiva potem odločevalci presojajo o tem, kdo med prijavljenimi kandidati bo naziv EPK res dobil.

Od leta 2016, ko je bila kandidatura Občine Lendava naznanjena in potrjena na občinskem svetu, so bile narejene marsikatere poteze; Čakovec in Zalaegerszeg sta podpisala partnerstvo, na Svetu pomurske razvojne regije je projekt dobil podporo s predznakom prednostnega projekta, v smislu aktiviranja tudi poletnega kulturnega utripa je bilo organizirano Poletje v Lendavi. Kot nujni del projekta in zakonsko obvezen dokument, je bil narejen in potrjen tudi Lokalni program za kulturo 2017-2025.”

“V rokah nimamo ničesar”

“Na naše neprijetno presenečenje, tudi na podlagi sestanka s člani projektnega in programskega sveta, se je izkazalo, da glede gradiva, ki bi se pripravljalo kot tekmovalno gradivo, na podlagi katerega bi prepričali odločevalce, da smo prav mi najustreznejša izbira, nimamo v rokah ničesar. Ni ogrodja, ni okvirja in konkretnega gradiva, okoli katerega bi se sploh pletla celotna zgodba. Ob tem velja poudariti, da je to v tej fazi priprav ključen moment celotne zgodbe, celotnega procesa, kajti do konca leta je potrebno oddati obsežno gradivo kandidature.

To je tudi razlog, da se je Občina odločila za nekoliko drugačen način dela, tako znotraj občinske uprave kot tudi navzven. V organizacijskem smislu, v razdelitvi delovnih področij in smiselnih povezav med njimi, kot tudi pri konkretnem delu. Menimo, da je bistveno, da se na posameznih projektih dela, sodeluje, usklajuje. Še pred tem pa skrbno načrtuje, da bodo učinki posameznih faz in končni rezultata kar najboljši. Projektu EPK 2025 je občina še naprej maksimalno zavezana in zanj zavzeta. Želimo si, da ga takšnega čutijo tudi občani Lendave, kar se je do zdaj izkazalo kot nekakšna pomanjkljivost. Kot da je bil to projekt nekega precej ozkega kroga ljudi, v nasprotju s tem pa smo mnenja, da mora biti v vseh njegovih fazah vanj vključeno kar se da veliko razmišljujočih, osveščenih, zavednih Lendavčanov in Lendavčank, ki jim je mar za družbeni razvoj Lendave. Tistih, ki tukaj živimo in tudi tistih, ki svoje karierne cilje uresničujejo drugod in v tujini. Nekatere smo poklicali k sodelovanju mi, nekateri so nas poklicali sami. Kot je to bilo omenjeno že ob drugi priložnosti, se to mesto v vsakemu, ki je tukaj morda doživel le otroštvo in mladost, za vedno zakodira v srce in vsak mu na nek način ostane zvest za vedno.

Glede na do sedaj videno in analizirano je bilo delovanje programskega sveta v tej obliki neefektivno, ker v bistvu ni bila jasna njegova vloga oziroma relacije v zvezi s pripravo gradiva. Ne gre za kritiziranje, gre predvsem za ugotovitev, da kljub 10 sestankom v enem letu (zadnji je bil 1. oktobra 2018) ni prišlo do nobenega napredka. Govora je bilo o organizaciji stanovanj za Artist in residence, o nujnosti oblikovanja celostne grafične podobe, o spletnem portalu, o sloganu EPK 2025, ki bi dvignili prepoznavnost kandidature, tudi o vključitvi judovske tematike itd. Do večine točk o katerih je bilo govora in ki so bile predlagane ni prišlo do realizacije, razen logotipa. Neefektivnost programskega sveta kot takšnega je po svoje razumljiva, saj so člani imeli samo posvetovalni značaj in večina od teh dela v svojih strokah oziroma primarnih službah, a ne vsi.”

“Potrebno je gledati naprej”

Vendar sedaj ni čas, da bi gledali nazaj, temveč se je potrebno osredotočili na delo, ki nas čaka. Mislimo, da je v tej kreativni in razmišljujoči fazi potrebno zajeti široko polje najrazličnejših videnj, zato smo se namesto programskega sveta odločili izoblikovati delovne skupine, v katere smo in bomo povabili strokovnjake iz posameznih področij kot so zgodovina, etnologija, likovna umetnost, literatura, krajinska arhitektura, arheologija, glasba, arhitektura, kulinarična in vinska kultura, grafični dizajn, marketing, film in gledališče, nove tehnologije – domačini in Lendavčani, ki živijo in delajo drugod, strokovnjaki iz Prekmurja, ki gledajo na Lendavo z nekoliko drugačnimi očmi in nam lahko predstavijo drugačne perspektive.

Gre za več kot 50 posameznikov, ki razmišljajo in vidijo onkraj samo aktualnega ozkega časa in prostora, ki imajo široka obzorja, ki poznajo Lendavo in Pomurje “od znotraj” in hkrati premorejo pogled v širokem razponu kulturno umetniških in družbeno zgodovinskih danosti in perspektiv. Želimo zajemati iz kar najširšega bazena poznavalcev posameznih področij, ki naredijo oris tendenc, vizij, razmislekov o redefinicijah, ki jim z nazivom EPK 2025 želimo na širšem področju družbenega razvoja v Lendavi slediti in jih uresničevati, in s katerimi se bodo poistovetili prebivalci Lendave in ki bo prepričala prebivalce nam naklonjenih (partnerskih) mest, kot tudi odločevalce (ministrstvo) o imenovanju Evropske prestolnice kulture 2025.

Kot smo to preverili tudi v drugih primerih, je programski svet kot takšen smiseln v fazi, ko se kandidatura dobi, medtem ko se v fazi, ko je to šele v kreativno pripravljalni fazi, potrebuje nek drugačen organizacijski in izvedben način dela, predvsem pa praktičen in učinkovit. Resnično smo na poti, ko k nam prihajajo naproti s svojimi nasveti in izkušnjami ter ponujeno pomočjo najrazličnejši z Lendavo ali Prekmurjem povezani posamezniki, ki na različnih ravneh (in ne nujno v ospredju) želijo pripomoči k dejavnostim in procesom. Delamo zelo intenzivno in takšen tempo nas v tej obliki čaka vse do konca leta, ko bo treba oddati gradivo, torej vlogo za kandidaturo Evropske prestolnice kulture 2025.”