Ostalo

Občinski svet v prvi obravnavi sprejel predlog Odloka o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema

Mladim je stanovanjski trg manj naklonjen, saj je najobičajnejši način pridobitve stanovanja v Sloveniji nakup, pri čemer imajo mladi praviloma nižje prihodke, na trgu dela pa se soočajo z zaposlitvami za določen čas. Visoke cene nepremičnin ter otežen dostop do finančnih virov mladim otežuje prehod v lastno stanovanje, odhod od staršev in osamosvojitev ter osnovanje najprej lastnega gospodinjstva, šele nato družine.
Da bi se mladim s stalnim bivališčem v občini Lendava pomagalo v skladu z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 in Nacionalnim stanovanjskim programom 2015 – 2025 pri reševanju prvega stanovanjskega problema, se je Občina Lendava odločila narediti pomemben premik k reševanju problematike mladih in pripravila predlog Odloka o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v občini Lendava.

Z odlokom se bo mladim in mladim družinam omogočilo sofinanciranje dela kupnine zemljišča, zemljišča z objektom ali stanovanja na območju občine Lendava in v lasti Občine Lendava v višini do 2/3 kupnine ter oprostitev plačila dela komunalnega prispevka v višini do 2/3 odmerjenega komunalnega prispevka, ne glede na to, ali je zemljišče v lasti občine Lendava ali ne, vendar pod pogojem, da se nahaja na območju občine Lendava. Prav tako se bo upravičencem lahko dodelilo še:

  • dodatno sofinanciranje kupnine do vrednosti 80 % celotne kupnine v primeru, če gre za nepremičnino, ki je zaščitena z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine,
  • dodatno sofinanciranje kupnine do vrednosti 85 % celotne kupnine z upoštevanjem oddaljenost nepremičnine od centra mesta Lendave, in sicer se sofinanciranje kupnine poveča do vrednosti največ 80 % celotne kupnine, kadar gre za oddaljenost nepremičnine od 5 do 10 km, in do vrednosti 85 % celotne kupnine, kadar gre za oddaljenost nepremičnine od 10 km in več,
  • sofinanciranje kupnine se dodatno poveča tudi glede števila otrok v mladi družini do vrednosti 80 % celotne kupnine.

Odlok pa bi ponujal še:

  • dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do vrednosti 80% celotnega odmerjenega komunalnega prispevka v primeru, če gre za nepremičnino, ki je zaščitena z odlokom, ki ureja varovanje kulturne dediščine,
  • dodatno sofinanciranje komunalnega prispevka do vrednosti 85% celotnega odmerjenega komunalnega prispevka z upoštevanjem oddaljenost nepremičnine od centra mesta Lendave, in sicer se sofinanciranje komunalnega prispevka poveča do vrednosti 80 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka, kadar gre za oddaljenost nepremičnine od 5 do 10 km, in do vrednosti 85 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka, kadar gre za oddaljenost nepremičnine od 10 km in več,
  • sofinanciranje komunalnega prispevka se dodatno poveča tudi glede števila otrok v mladi družini do vrednosti 80 % celotnega odmerjenega komunalnega prispevka.

Upravičenec do pomoči bi po odloku bi tako bila mlada oseba ali dve mladi osebi v partnerski zvezi, eden ali oba starša mlade družine ali druga odrasla mlada oseba, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice (v nadaljevanju: starš), ki je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Občini Lendava in prvič rešuje stanovanjski problem na območju Občine Lendava.

Za prvo reševanje stanovanjskega problema se šteje prva gradnja (z nakupom zemljišča in gradnjo nove stanovanjske stavbe ali obnovo oz. rekonstrukcijo stare stanovanjske stavbe). Mlada oseba po tem odloku bi bila oseba, ki ni stara več kot 40 let, mlada družina po tem odloku pa je družina z najmanj enim otrokom, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 40 let, dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč. Prednost do sofinanciranja bi po tem odloku imele mlade družine z enim ali več otrokom, zaposleni mladi v deficitarnih poklicih (po klasifikaciji Zavod za zaposlovanje RS).

Do pomoči ne bi bili upravičeni tisti, ki imajo na območju Občine Lendava v lasti drug, za bivanje primeren stanovanjski objekt ali drugo parcelo, primerno za gradnjo, imajo neporavnane obveznosti do Občine Lendava in do davčnega organa in nimajo ustreznega potrdila o nekaznovanosti iz uradnih kazenskih evidenc.

V kolikor bi upravičenec, ki mu je bila dodeljena pomoč po tem odloku, zamenjal stalno bivališče izven območja Občine Lendava, ali odtujil nepremičnino, za katero je bila pomoč dodeljena, v obdobju sedmih let od dodelitve, mora prejeto pomoč vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec mora dodeljeno pomoč vrniti tudi, v kolikor v treh letih od prejema pomoči ne prijavi stalnega bivališča na nepremičnini, za katero mu je bila dodeljena.

“Pozitivne posledice in namen tega odloka je privabiti mlade in mlade družine k nakupu občinskih stavbnih zemljišč in stanovanjskih objektov ter preselitvi oz. ustalitvi na območju občine Lendava, saj analize starostne strukture našega območja kažejo na staranje prebivalstva in odhod izobraženih mladih v druge občine. S tem odlokom rešimo dva problema, in sicer odprodajo občinskih stavbnih zemljišč, na katerih stojijo stare, dlje časa nevzdrževane hiše (ki jih je občina povečini pridobila v zapuščinskem postopku, in jih dejansko ne potrebuje, zato za občino predstavljajo le nepotreben strošek vzdrževanja), hkrati pa privabiti mlade in mlade družine, da ostanejo na območju občine Lendava oziroma da se trajno preselijo nazaj na to območje, kjer lahko s svojim delom in ustvarjanjem prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine,” so sporočili iz Glavne ulice 20.

Ker je šlo za prvo obravnavo odloka, bodo pripravljavci gradiva vsekakor upoštevali nekatere predloge in pripombe občinskih svetnikov pred dokončno potrditvijo odloka.