SvežeIz občinskega sveta Občine Lendava

Občinski svet odločil: Problematiko vaških domov Kapca, Dolina, Mostje in Gornji Lakoš bo reševal novi občinski svet

Občinski svet je na minuli seji občinskega sveta odločil, da je zadeva na področju ravnanja in uporabe nepremičnin, ki se nanašajo na objekte, ki so v rabi kot vaški domovi krajevnih skupnosti Kapca, Dolina, Mostje in Gornji Lakoš in ki so v lasti Župnije Lendava, zastala. Namreč, na podlagi poziva občinske uprave, občinski svet ni podal predlogov za imenovanje komisije, ki bi naj izvedla pogajanja z Župnijo Lendava. Zato je občinski svet izglasoval predlog Stanislava Gjerkeša, da se bo s problematiko ukvarjal občinski svet v novem sklicu.
Spomnimo: Na podlagi vloge Župnije Lendava glede ureditve statusa objektov, ki jih uporabljajo v krajevnih skupnostih in so v lasti Župnije Lendava (Mostje, Kapca, Gornji Lakoš, Dolina), je bila izvedena obravnava na 22. seji občinskega sveta. Občinski svet je takrat ugotovil, da gre na področju ravnanja in uporabe omenjenih nepremičnin za neurejeno stanje. Občinski svet sklene, da občinska uprava pripravi poziv, s katerim člane občinskega sveta pozove k podaji predlogov za imenovanje članov komisije, ki bo izvedla pogajanja z Župnijo Lendava, a do imenovanja komisije ni prišlo.

Vaški dom v Mostju je samo še za podret

Ker je bilo na seji občinskega sveta izpostavljeno tudi vprašanje o možnostih vlaganj v te objekte, je Občinska uprava naročila izdelavo Poročila o možnostih  investicij v te objekte. Namen poročila je bila ocenitev stroškov potrebnih vlaganja v te objekte. Poročilo je izdelalo podjetje Gradal – projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje iz Lendave.

  • Vaški dom v Kapci: Glede na stanje objekta in potrebna vlaganja se stroški obnove ocenjujejo v višini cca. 150 EUR/m2 oz. 40.194,00 EUR z DDV. Rušitev in novogradnja objekta vaškega doma ni smiselna.
  • Vaški dom v Gornjem Lakošu: Glede na stanje objekta in potrebna vlaganja se stroški obnove ocenjujejo v višini cca. 300 EUR/m2 oz. 77.407,50 EUR z DDV. V ta strošek je zajet glavni objekt. V primeru odstranitve obstoječe garaže in novogradnje garaže bi znašal strošek cca. 1300 EUR/m2 oz. za ocenjeno površino cca. 150 m2 oz. skupaj 195.000 EUR z DDV.
  • Vaško gasilski dom v Mostju: V ta objekt so dodatna vlaganja nesmiselna in neracionalna. Objekt je primeren za odstranitev in novogradnjo. Glede na stanje objekta in potrebna vlaganja se stroški obnove ocenjujejo v višini cca. 600 EUR/m2 oz. 106.848,00 EUR z DDV. Ocenjen strošek odstranitve objektov in novogradnje enake velikost bi znašal cca. 318.336,00 EUR z DDV.
  • Vaško gasilski dom v Dolini: Glede na stanje objekta se strošek potrebnih sredstev za vzdrževalno obnovitvena dela ocenjuje v višini 450 EUR/m2, kar bi glede na velikost vaškega doma znašalo cca. 160.312,50 EUR z DDV. Morebitna rušitev obstoječega in gradnja novega objekta enake velikosti in namembnosti bi glede na velikost objekta znašala cca. 570.000,00 EURz DDV, kar pa je vprašljivo v primerjavi z investicijo v obnovitvena dela.

“V primeru, da se status objektov v doglednem času ne uredi, se bo Občina Lendava morala umakniti iz uporabe teh objektov ter za delovanje Krajevnih skupnosti in društev urediti prostore na drug ustrezen način,” so zapisali pri Občini Lendava.