Ostalo

Občinski svet Občine Črenšovci je na svoji 4. seji sprejel proračun za leto 2019

Člani Občinskega sveta Občine Črenšovci so na svoji 4. redni seji, ki se je odvijala včerajšnji četrtek v sejni sobi občinske zgradbe, sprejeli proračun Občine Črenšovci za leto 2019.
Ta predvideva 3,115.895,00 EUR prihodkov. Ob presežku sredstev na računu iz preteklega leta v višini 301.728,61 EUR, znašajo odhodki skupaj 3,434.207,61 EUR. Za investicije bo občina v letošnjem letu namenila nekaj čez 900 tisoč EUR. Največji delež za investicije je predviden za prvo fazo rekonstrukcije čistilne naprave na Bistrici, ki znaša 394.000 EUR.

Občina bo pristopila tudi k izgradnji dveh kolesarskih stez z namenom vključitve v regijsko kolesarsko omrežje, skupaj s partnericama v projektih Občino Velika Polana in Občino Beltinci. Projekta sta vključena v nabor projektov za sofinanciranje dogovora za razvoj regij. Poleg manjših sanacij občinskih objektov bo občina sofinancirala tudi sanacijo starega vaškega doma na Dolnji Bistrici in izgradnjo parkirišča in garaže na Srednji Bistrici.

Občina bo v proračunu povečala tudi postavko za stimulacije študentom. Stimulacija za vpis v višji letnik višješolskega strokovnega programa bo znašala 110 EUR, visokošolskega strokovnega programa 125 EUR in magistrskega programa 140 EUR. Za pomoči v kmetijstvu bo namenjenih 10.000 EUR, enak znesek pa tudi za sofinanciranje stroškov investitorjem za odstranitev starega objekta. Za subvencije privatnim podjetjem bo občina namenila 10.000,00 EUR. V prihodnje bodo investitorji podjetniki lahko tudi do 50 % oproščeni plačila komunalnega prispevka, fizične osebe pa do 25 %.

Občinski svet je na seji sprejel tudi pravilnik o uporabi službenih vozil in pravilnik o uporabi večnamenskega šotora in opreme ter spremembe in dopolnitve pravilnika o stimulaciji študentov. Obravnaval in sprejel je tudi Odlok o turistični taksi v Občini Črenšovci ter se informiral o idejni zasnovi vaškega jedra v Črenšovcih.