OstaloIz občinskega sveta Občine Lendava

Občinski svet na minuli seji občinskega sveta opravil 1. obravnavo odloka o upravljanju in urejanju tržnici

Občinski svet občine Lendava je na minuli redni seji občinskega sveta v prvi obravnavi sprejel predlog Odloka o upravljanju in urejanju javne tržnice v občini Lendava. Občinski svet je med drugim predlagal, da občinska uprava pred drugo obravnavo predloga odloka, kar se bo zgodilo na naslednji redni seji in pred določitvijo izvajalca pripravi analizo izvajanja te gospodarske javne službe, ki naj vključuje elemente tržnega reda.
Upravljanje, urejanje in čiščenje javne tržnice v Občini Lendava po tem odloku obsega pravice in obveznosti upravljanja, urejanja in čiščenja javne tržnice Lendava ter pravice in obveznosti prodajalcev na prodajnih mestih tržnice. Izvajalec navedene gospodarske javne službe po odloku še ni določen, bili so opravljeni le informativni razgovori, ki se bodo nadaljevali po opravljeni drugi obravnavi predloga odloka.

Izvajalec mora med svojo dejavnostjo imeti določeno trženjsko in sejemsko dejavnost oziroma prodajo izven prodajaln ter s tem povezane dejavnosti, kar imamo v občini z vidika ustanovljenih poslovnih subjektov zagotovljeno (EP, ZTR). Tako bo izvajalec določen po izvedenih nadaljnjih aktivnostih po prvi obravnavi predloga odloka.

Cilj predlaganega odloka je urediti prodajo blaga na prostoru tržnice

Javna tržnica v Občini Lendava predstavlja infrastrukturo za opravljanje javne gospodarske službe, ki je v lasti Občine Lendava in ki jo ta daje upravljavcu gospodarske javne službe v najem. Podrobnejša medsebojna razmerja bosta upravljavec javne službe in Občina uredila s pogodbo. Odlok določa tudi lokacijo javne tržnice in njeno ime, pod katerim deluje; to je Domača tržnica Lendava.

Prodaja na Domači tržnici Lendava se bo izvajala v skladu z določili tržnega reda, ki ga predlaga upravljavec, potrdi pa ga Občinski svet občine Lendava. Tržni red bo določil obratovalni čas Domače tržnice Lendava in njen cenik ter druge elemente vezane na prodajo na tržnici in ki so določeni v tem odloku. Bodoči prodajalci bodo, z naknadno sprejetim tržnim redom, seznanjeni s pogoji trgovanja na tržnici, z obratovalnim časom tržnice, s tržnimi površinami in prodajnimi mesti, s prodajo blaga, s prometnim režimom, s skladiščenjem blaga, s pristojbinami, z nalogami upravljalca tržnice, z nadzorom nad prodajo in načinom vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.

Prodajalci na Domači tržnici Lendava so lahko stalni ali občasni. Med stalne prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki vsakič ob izvedbi Domače tržnice Lendava opravljajo prodajo ali v sezoni neprekinjeno vsaj šest mesecev. Drugi so občasni prodajalci. Prednost pri prodaji imajo osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Lendava. Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, ko bo sprejet, bo opravljal pristojni občinski inšpektorat, razen določb za katere so pristojni državni inšpekcijski organi. Odlok v končni in predhodni določbi zavezuje upravljavca, da je dolžan v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti Tržni red in cenik ter ju predložiti Občinskemu svetu občine Lendava v soglasje.

Predlog odloka sedaj potuje v nadaljnje obravnave

Torej predlagani odlok predstavlja okvir in temelj vzpostavitve delovanja javne tržnice kot gospodarske javne službe, medtem ko bo tržni red določil konkretne elemente za dejansko delovanje tržnice, to je celotna pravila delovanja tržnice. Po prvi obravnavi predloga odloka, skupaj s pripombami, predlogi in stališči občinskega sveta, bodo predlog odloka nadalje obravnavala tudi pristojna delovna telesa občinskega sveta, nato bo občinskemu svetu z utemeljenimi pripombami predložen predlog odloka v drugi obravnavi ter podan predlog sprejema odloka.

S predlaganim odlokom se vzpostavlja delovanje javne tržnice kot gospodarske javne službe. Tako bo javna tržnica delovala organizirano in bo vodena s strani upravljavca, ki bo določen v odloku. Zelo pomemben element v delovanju javne tržnice je tržni red, ki ga bo pripravil upravljavec in potrdil občinski svet. Sestavni del tržnega reda je tudi cenik. Zato bo upravljavec ob predložitvi tržnega reda predložil tudi finančne projekcije iz tega naslova. Za delovanje javne tržnice so v odloku določene tri lokacije, katere bo potrebno dodatno urediti, za kar občina predvideva tudi pridobitev sredstev iz razpisnih virov državnega proračuna.