Sveže

Občina Lendava želi uveljaviti predkupno pravico za objekt Rimljan – Trade na Industrijski ulici

Občinski svet občine Lendava je na minuli tretji redni seji podal soglasje k nameri nakupa nepremičnin v industrijski coni. Gre za objekt lastnika Rimljan – Trade trgovsko gradbeno podjetje d.o.o., Ptuj – v stečaju, kjer sedaj obratuje tehnična trgovina Tehnosim. Za sklep glasovalo 10 od 19 prisotnih občinskih svetnikov.
Občina Lendava je v zadnjih dneh letošnjega januarja s strani stečajnega upravitelja družbe Rimljan – Trade trgovsko gradbeno podjetje d.o.o., Ptuj – v stečaju, kot samoupravna lokalna skupnost, prejela obvestilo predkupnemu upravičencu, da so bile v stečajnem postopku nad zgoraj navedenim dolžnikom uspešno unovčene nepremičnine. Gre za objekt trgovine Rimljan – Trade in še dve pripadajoči zemljiški za objektom.

Občina kupca, ki bi v stavbi zagnal industrijsko dejavnost že ima, ampak …

Občina Lendava želi uveljaviti predkupno pravico, saj gre za območje industrijske cone, kjer ima Občina interes, da se industrijska cona naj razvija v smeri industrijske dejavnosti in ne trgovske. V konkretnem primeru gre namreč za nepremičnine oziroma objekt, namenjen trgovski dejavnosti, s katero bi kupec to dejavnost želel nadaljevati.

Na podlagi navedenega se občini zdi smotrno nepremičnino kupiti, da bi z njo razpolagala oziroma jo lahko ponudila investitorjem s področja industrijske dejavnosti, s čimer bi se posledično odprle možnosti zaposlovanja občanov. Občina kupca, ki bi v stavbi zagnal industrijsko dejavnost že ima, a se bo potrebno dogovoriti s stečajnim upraviteljem za podaljšanje rokov, saj je trenutni dvotedenski, kot ga je podal stečajni upravitelj, prekratek. Občina lahko namreč objekt in pripadajoča zemljišča odkupi šele po sprejetju proračuna za leto 2019.

Kupnina za nepremičnine znaša 555.000,00 EUR ter pripadajoči davek, ki se mora obračunati in plačati v skladu z davčno zakonodajo. Ocenjena vrednost nepremičnin presega 100.000,00 EUR, zato se v skladu s 341. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju prodajni pogodbi in pod razveznim pogojem, ki se izpolni, v kolikor sodišče soglasja k prodajni pogodbi ne bo izdalo.

“Z izvedbo nakupa nepremičnin Občina Lendava sledi že strateški usmeritvi spodbujanja podjetništva oziroma spodbujanja industrijske dejavnosti, kar predstavlja prioritetno usmeritev občine.”